Партида № O - 00685
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от
общината
План     Местоположение     (Adobe SVG Viewer)        Версия за печат
Към пълна версия

Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №276 от 17.12.1998 - Предоставяне на концесия
На основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.22 от ЗМСМА и чл.71 ал.2 от ЗОС Общински съвет - Чирпан реши:
1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху водоеми с общинско значение както следва:
а/ Язовир с.Гита местността "Саплии" с концесионна площ 378 дка находящ се в имот №000117 с ЕКНМ 14920 по плана за земеразделяне на с.Гита за промишлен риболов с начална...
Пълен текст...

Решение за определяне на концесионер №310 от 20.04.1999 - Определяне на концесионер
На основание чл.22 от ЗМСМА и съгласно чл.27 ал.1 от Наредбата на Община Чирпан за предоставяне на общински концесии, Общински съвет Чирпан реши:
1. Определя за спечелил конкурса за язовир с.Гита местност "Саплии" с концесионна площ 378 дка, представляващ имот № 000117 по плана за земеразделяне на с.Гита с начална тръжна цена 4536000 лв. ЕТ "СП - Стайко Георгиев" - Стара...
Пълен текст...

Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му №262 от 16.05.2009 - Промяна на срока на договора за концесия
Дава съгласие срока на договор за концесия от 10.05.1999 г., сключен между Община Чирпан и ЕТ "СП - Стайко Георгиев" за общински обект - язовир с площ 377,994, представляващ имот № 000117, находящ се в землището на с. Гита, местност "Саплий", при граници: имот № 000120 Пасище, мера, имот № 000161 Водостопанско съоръжение, да се продължи с 10 /десет/ години - до 31.12.2024...
Пълен текст...

Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му №56 от 29.04.2004 - Решение на Общински съвет Чирпан
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за концесии, Общински съвет Чирпан

1. Дава съгласие да бъде намалено концесионното възнаграждение с 1/3 на концесионера на язовир в местността "Саплий" в с. Гита - ЕТ "СП - Стойко Георгиев", определено в чл. 2, ал. 2 от Договора, след представяне на Разрешително за ползване на воден обект от МОС /съгласно...
Пълен текст...

Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му №201 от 20.12.2012 - Продължаване на договора за концесия на общински имот с правоприемник на концесионера.
РЕШЕНИЕ № 201
20.12.2012 г.
Общински съвет - Чирпан

РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.72, ал.3, ал.5 и ал.6 от Закона за концесиите, чл.100а, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл.30, ал.1, т.3 /раздел ІV "Общи условия"/ от договор за концесия от 10.05.1999 г.,...
Пълен текст...

Предмет на концесията
концесия за услуга

Пълно описание на предмета на концесията
Особено право на ползване върху водоем с общинско значение - с.Гита имот №000117(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012)
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Продължава се договор от 10.05.1999 г. за концесия - особено право на ползване върху обект - публична общинска собственост: Язовир с площ 377,994 дка, представляващ имот...
Пълен текст...

Срок на концесията
15(Изтрит с решение № 262 от 16.05.2009)25 (Добавен с решение № 262 от 16.05.2009)

Срок на концесията до дата
10.05.2024(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012) 31.12.2024(Добавен с Решение № 201 от 20.12.2012)

Дата на сключване на концесионния договор
10.05.1999

Дата на влизане в сила на концесионния договор
10.05.1999

Условия за влизане в сила на концесионния договор
дата на сключване на договора

Вид на обекта
водностопански обект - язовир

Наименование на обека
язовир с. Гита "Саплии"

Описание и границите на обекта
имот №000117 при граници - имоти №№000120, 000161

Административна област
Стара Загора

Община
Чирпан

Населено място
Гита

Адрес на обекта на концесия
м-ст "Саплии"

Кадастрален идентификатор
EКНМ 14920

Наименование на търговеца-концесионер
ЕТ "СП СТайко Георгиев"(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012) ЕТ "СП - Стайко Георгиев - Мариана Георгиева"(Добавен с Решение № 201 от 20.12.2012)

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Стара Загора

Адрес на управление на търговеца-концесионер
ул. "Хр.Ботев" 69

Представителство на търговеца-концесионер
Стайко Петков Георгиев(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012) Мариана Иванова Георгиева(Добавен с Решение № 201 от 20.12.2012)

Данни по фирмената регистрация
Зешение №2057 / 1993 г. по ф.д. 1827 / 1993 г. на Старозагорски окръжен съд(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012) Агенция по вписванията(Добавен с Решение № 201 от 20.12.2012)

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер
833030788(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012) 202277076(Добавен с Решение № 201 от 20.12.2012)

Наименование на органа, сключил концесионния договор
кмета на община Чирпан

Лице, представляващо органа
Петьо Димитров Стойчев

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
кмета на община Чирпан

Имуществени права на концесионера
1.Концесионерът приема концесията "Особенното право ползване и стипанисва язовира",съгласно предназначението ,в състоянието в което го е получил.
Връщането на язовира след изтичане на срока или преди това поради прекратяване на догожора се извършва с протокол за предаване и приемане с комисия в същия състав от длъжностни лица и специалисти от...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концесионера
1.Концесионерът съгласува писменно и предварително концедента и съответните специализирани органи подобренията и съоръженията по оборудването на язовира за своя сметка без да изменя язовирното пространство и застрашава язовирната стена и подязовирните земеделски земи.Подобренията остават в собственост на концедента без да се премахват след предаването на язовира.Концедентът...
Пълен текст...

Имуществени права на концедента
1.Концедентът не отговаря за недостатъците на язовира,които концесионера е знаел или не е могъл да знае при сключване на договора,освен ако тези недостатъци за опасни за здравето на концесионера или лицата стопанисващи и обитаващи язовира по негова писмена заповед.
2.Концедентът придобива правото на собственост върху новопостроените съоръжения от концесионера ,които се...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концедента
1.Концедентът предава ползването на язовира на концесионера в състояние ,което отговаря на предназначението с приемно-предварителен протокол-опис в три /екземпляра за състоянието му в срок от 10 дни след сключването на договора за концесия в състав:
1.Кмета на населеното място
2.Главен специалист "Земеделие " от отдел "Координация на стопанските...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
-при едностранно или виновни прекратяване на договора или нарушаване на клаузите му виновната страна заплаща неустойка в размер на сумата с два месеца от годишна вноска.(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012)
Чл.19. Концесионерът заплаща на Концедента обезщетение за вредите, причинени по време на концесията, освен ако се...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
-при едностранно или виновно прекратяване на договора или нарушаване клаузите му виновната страна заплаща неустойка в размер на сумата с два месеца от годишна вноска.(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012)
Чл.29. При едностранно или виновно прекратяване на договора или нарушаване на клаузите му, виновната страна заплаща...
Пълен текст...

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
-чл.75 ал.2 от ЗОС когато в резултат на изпълнението на договора за концесия възникне опасност за националната сигурност или за отбраната на страната , за околната среда , за защитените със закон територии и обекти и за обществение ред страните могат да променят договора,както и да го прекратят предсрочно по взаимно съгласие или едностранно
-при погиване на обекта или при...
Пълен текст...

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
при предсрочна прекратяване на договора за концесия концесионерът има право на обещетение за направените подобрения , освен при виновно неизпълнение на задълженията.(Изтрит с Решение № 201 от 20.12.2012)
Чл.27. /3/ При предсрочно прекратяване на договора за концесия, Концесионерът има право на обезщетение за направените...
Пълен текст...

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл.28. /2/ При прекратяване на договора в случаите по ал.1, т.3, Общината има правата на привилегирован кредитор.(Добавен с Решение № 201 от 20.12.2012)

Концесионно плащане (възнаграждение)
16000100 лв.(Изтрит с решение № 56 от 29.04.2004)1. Концесионерът да заплати на Концедента 2/3 от годишната вноска съгласно чл. 2, ал. 2 от Договора, възлизаща на 10 666, 67 лева
2. Годишната вноска за 2004 г. да бъде внесена в срок до 30.10.2004 г.
3. За следващите години, годишните вноски да се...
Пълен текст...

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
Предложени оферти от кандидатите въз основа на минимална цена на декар за година, определена от Общинския съвет.

Забележка
Посочените суми са към датата на сключване на договора 10.05.1999 г.
Цитираните законови основания са съгласно действащата нормативна уредба към датата на предоставянето на концесията.

Забележка
На основание Решение №262 / 2009 г., на 06.07.2009 г. е сключено допълнително споразумение към договора, съгласно което строкът на договора за концесия става 25 години, т.е. до 31.12.2024 год.

Забележка
Договор № 195/21.12.2012 г. за продължаване на общинската концесия с правоприемник на концесионера, сключен на основание чл.72, ал.5 и ал.6 от Закона за концесиите, Решение № 201/20.12.2012 год. на Общински съвет - Чирпан, и чл.30, ал.1, т.3, раздел ІV "Общи условия" от Договора за концесия от 10.05.1999 г., сключен между Община Чирпан и ЕТ "СП - Стайко Георгиев".
... ......
Пълен текст...
версия 3.1.1