Партида № D - 00549
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от
държавата

Решение за определяне на концесионер №172 от 22.03.2011 - РЕШЕНИЕ № 172 от 22 март 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ РОСЕНЕЦ, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ БУРГАС

На основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите във връзка с чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите (отм., ДВ, бр. 36 от 2006 г.), § 75, ал. 1-3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), чл. 116, ал. 3, т. 2,
чл. 116а, ал. 1-3, чл. 117в и чл. 117г, ал. 1 и 2 от ЗМПВВППРБ, заявление от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, подадено на 10 септември 2004 г., за предоставяне на концесия по право върху Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, влязло в сила Решение № 1155 на Комисията за защита на конкуренцията от
27 декември 2007 г. и мотивирано предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:


1. Предоставя концесия за услуга с основен предмет осъществяване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от ЗМПВВППРБ върху оперативната зона от Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.
2. Обектът на концесията представлява оперативна зона, която е съоръжена в съответствие с предназначението на терминала и технологията на обработка на съответния тип товари.
2.1. Обектът на концесията се състои от:
2.1.1. пристанищна територия с площ 37 998 кв. м, която съставлява поземлен имот с идентификатор 07079.831.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 30 януари
2009 г., актуван с Акт за публична държавна собственост № 5027 от 8 юли
2010 г. като терен, прилежащ към пирс 1, пирс 2 и пирс 3 на Пристанищен терминал Росенец;
2.1.2. сгради и съоръжения на територията на Пристанищен терминал Росенец, както следва:
2.1.2.1 сграда, актувана с Акт за публична държавна собственост
№ 5027 от 8 юли 2010 г., с идентификатор 07079.831.92.1 - масивна, едноетажна, със застроена площ 375 кв. м, построена през 1992 г., с предназначение: промишлена сграда - склад за съхранение на фендери;
2.1.2.2. сгради, актувани с Акт за публична държавна собственост
№ 5028 от 8 юли 2010 г.:
2.1.2.2.1. сграда с идентификатор 07079.831.1.1 - масивна, двуетажна, със застроена площ 212 кв. м, с предназначение: административна, делова сграда, и
2.1.2.2.2. сграда с идентификатор 07079.831.1.2 - масивна, едноетажна, със застроена площ 541 кв. м, построена през 1970 г., с предназначение: промишлена сграда - техническа работилница;
2.1.2.3. пирс 1, пирс 2 и пирс 3, актувани с Акт за публична държавна собственост № 5027 от 8 юли 2010 г.;
2.1.3. друга пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост, построена върху пристанищната територия, съгласно приложение - неразделна част от концесионния договор;
2.1.4. сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени от концесионера върху пристанищната територия със средства, осигурени от него и на негов риск, при условия, определени с концесионния договор.
2.2. Пристанищната територия и пристанищната инфраструктура могат да бъдат допълвани с допълнително споразумение към концесионния договор в съответствие с предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план за разширение на пристанищния терминал.
3. Освен обекта на концесията Пристанищен терминал Росенец включва и зона за съхраняване на товари, предназначена за съхраняване на товари като част от претоварния процес. Зоната за съхраняване на товари е собственост на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и се състои от територия, сгради и съоръжения, определени с концесионния договор.
4. Определя за концесионер "Лукойл Нефтохим Бургас" АД със седалище Бургас, ПК 8104.
5. Определя като допълнителен предмет на концесията:
5.1. Извършване на съпътстващи дейности върху пристанищния терминал, определени с концесионния договор или с допълнително споразумение към него, и/или
5.2. Извършване на частични строително-монтажни работи, когато е налице необходимост от частично разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта на концесията в съответствие с инвестиционна програма - неразделна част от концесионния договор.
6. На обекта на концесията се извършват следните стопански дейности:
6.1. Пристанищни услуги по обработка на товари.
6.2. Морско-технически услуги, за извършването на които се изисква ползване на пристанищна територия и/или на пристанищни съоръжения.
6.3. Съпътстващи дейности съгласно т. 5.1.
7. Определя срок на концесията 35 години.
8. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионният договор влиза в сила при условия и по ред, определени с него.
9. Концесията се осъществява при следните условия:
9.1. Привеждане на Пристанищен терминал Росенец в срок, определен с концесионния договор, и поддържането му за срока на концесията в състояние да обработва при равни условия товарите и на трети лица.
9.2. Използване от концесионера на зоната за съхраняване на товари по предназначението, определено в т. 3.
9.3. Поддържане на Пристанищен терминал Росенец в експлоатационна годност за целия срок на концесията на риск на концесионера.
9.4. Изпълнение на инвестиционната програма на концесионера - неразделна част от концесионния договор.
9.5. Спазване на нормативните изисквания и изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани със:
9.5.1. националната сигурност и отбраната на страната;
9.5.2. опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;
9.5.3. опазване на обществения ред.
9.6. Спазване на задълженията, поети по международни споразумения, по които Република България е страна.
9.7. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор.
9.8. Предназначението на обекта на концесията не може да се изменя.
9.9. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения върху обекта на концесията, включително на новопостроените сгради и съоръжения, изградени върху пристанищната територия.
9.10. При предсрочно прекратяване на концесионния договор концедентът изплаща на концесионера обезщетение за предварително одобрените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съществуващи към датата на прекратяването подобрения върху обекта на концесията при условия и по ред, определени с концесионния договор.
9.11. При предсрочното прекратяване на концесионния договор едностранно от концесионера или по негова вина концедентът не дължи обезщетението по т. 9.10.
10. Основни права и задължения на концесионера:
10.1. Основни права на концесионера:
10.1.1. право на експлоатация на обекта на концесията чрез извършване на стопанските дейности по т. 6;
10.1.2. право да извършва строителство, частично разширение, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт върху пристанищната територия при условия и по ред, определени с концесионния договор;
10.1.3. право да определя цените за пристанищните услуги, които предоставя, и да събира приходите в своя полза;
10.1.4. право да извършва върху част от пристанищната територия съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, определени с концесионния договор или с допълнително споразумение към него, при условие че те няма да пречат на извършването на пристанищните услуги по т. 6.1. и 6.2;
10.1.5. право да получи обезщетение за направените подобрения върху обекта на концесията при условията на т. 9.10, освен в случаите по
т. 9.11.
10.2. Основни задължения на концесионера:
10.2.1. да управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск в съответствие с изискванията на действащото законодателство и с концесионния договор;
10.2.2. публично да оповестява цените и условията за предоставянето на пристанищните услуги по т. 6.1 и 6.2;
10.2.3. да осигури за своя сметка изработването на актуализация на генералния план и на подробен устройствен план за Пристанищен терминал Росенец;
10.2.4. да извърши инвестиции в обекта на концесията, определени съгласно инвестиционна програма - неразделна част от концесионния договор;
10.2.5. предварително да съгласува и да получи одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за извършване на подобрения в обекта на концесията, които не са предвидени в инвестиционната програма по т. 10.2.4;
10.2.6. да извършва концесионни плащания при условия, в размер и в срокове, определени с концесионния договор;
10.2.7. да осигурява по всяко време достъп до Пристанищен терминал Росенец и да предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на определени от него или с нормативен акт длъжностни лица отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор по ред и в срокове, определени с договора, както и всяка друга информация и документация, свързани с обекта на концесията;
10.2.8. да осигурява достъп до Пристанищен терминал Росенец на компетентните държавни органи или на определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност;
10.2.9. да осигурява безвъзмездно и безпрепятствено ползване на помещения от органите за граничен контрол в съответствие с действащото законодателство;
10.2.10. да уведомява незабавно министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и упълномощените държавни органи за обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, за околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти по ред, определен с концесионния договор;
10.2.11. съгласувано с Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" или друг компетентен орган съгласно действащото законодателство да прави предложения и да участва в дейностите по въвеждане на международните и европейските стандарти за управление на безопасността и качеството, за опазване на околната среда и за изискванията към персонала при условията и по реда на Закона за националната стандартизация;
10.2.12. да извършва и финансира всички действия, необходими за опазване на околната среда, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за обучение на персонала, зает с дейностите по осъществяване на концесията;
10.2.13. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, без право на обезщетение за това, като с концесионния договор се предвиждат последиците в зависимост от вида и продължителността на съответното обстоятелство;
10.2.14. да осигурява възможност за ползването на обекта на концесията при изпълнение на задължения, поети по международни споразумения, по които Република България е страна;
10.2.15. да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията в съответствие с нормативната уредба и с концесионния договор;
10.2.16. да поддържа банкови гаранции за добро изпълнение на договора за срока на концесията съгласно концесионния договор;
10.2.17. при прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента обекта в експлоатационна годност при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор;
10.2.18. при прекратяване на концесионния договор да предаде на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията цялата техническа, финансова, проектна, екзекутивна и друга документация във връзка с обекта на концесията.
11. Основни права и задължения на концедента:
11.1. Основни права на концедента:
11.1.1. да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на другите задължения, поети от концесионера в съответствие с концесионния договор;
11.1.2. да получава концесионни плащания при условия, в размер и в срокове, определени с концесионния договор;
11.1.3. да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
11.1.4. да получава отчети и информационни доклади от концесионера по изпълнението на концесионния договор и да има достъп до Пристанищен терминал Росенец и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия при условия и по ред, определени с концесионния договор;
11.1.5. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него, при условия и по ред, определени с концесионния договор;
11.1.6. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на условие на концесията, определено с решението, на основно негово задължение, както и на други основания и при условия и по ред, определени с концесионния договор;
11.1.7. след прекратяване на концесионния договор да получи обекта на концесията и цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга информация и документация във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация.
11.2. Основни задължения на концедента:
11.2.1. да предаде на концесионера обекта на концесията при условия и по ред, определени с концесионния договор;
11.2.2. при предсрочно прекратяване на концесионния договор да заплати на концесионера при условия, определени с концесионния договор, обезщетение при условията на т. 9.10, освен в случаите по т. 9.11.
12. При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:
12.1. Няма право да наема подизпълнители за извършването на дейностите по т. 6.1 и 6.2;
12.2. Няма право да отдава под наем части от обекта на концесията, свързани с извършването на дейностите по т. 6.1 и 6.2.
12.3. Има право да отдава под наем части от обекта на концесията, които са свързани с извършването на дейностите по т. 5.1.
13. При извършване на строителство върху обекта на концесията концесионерът може да възлага извършването на отделни дейности на подизпълнители при условията на чл. 54, ал. 1 от Закона за концесиите. За действията на подизпълнителите концесионерът носи отговорност като за свои действия.
14. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
14.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия и в срок, определени с концесионния договор, безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от банки, одобрени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
14.1.1. гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер 15 на сто от стойността на планираните инвестиции за съответната година;
14.1.2. гаранция в размер 200 на сто от размера на фиксираната част на концесионното плащане за гарантиране изпълнението на задълженията по договора, включително на задълженията за концесионно плащане, за товарооборот и за плащане на лихви, неустойки и други задължения, определени с концесионния договор;
14.1.3. гаранция в размер 1 000 000 евро за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда и водите, при осъществяване на дейностите по концесията.
14.2. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
14.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.
15. Концесионерът извършва концесионни плащания без гратисен период, както следва:
15.1. Еднократно концесионно плащане в размер не по-малък от
977 915 лв. без данък върху добавената стойност (ДДС), платимо по банков път в едномесечен срок от подписването на концесионния договор.
15.2. Годишни концесионни плащания, съставени от две части - фиксирана и променлива:
15.2.1. фиксирана част, която се дължи независимо от финансовите резултати на концесионера в размер, който не може да бъде по-малък от
385 000 евро (без ДДС) и който се индексира на всеки три години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за тригодишния период;
15.2.2. променлива част в размер, равен на по-голямата от следните две суми (без ДДС):
15.2.2.1. процент, не по-малък от 8,3 на сто от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията, спрямо приетите за базови нетни приходи от 3 312 000 евро, или
15.2.2.2. коефициент, измерен като евро за тон, не по-малко от
0,03 евро на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот в размер 9 200 000 тона.
15.3. Размерът на фиксираната част на концесионното плащане по
т. 15.2.1 се индексира на всеки три години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за тригодишен период.
15.4. Годишните концесионни плащания се извършват на две вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.
15.5. Размерът на годишните концесионни плащания по т. 15.2 се определя с концесионния договор в съответствие с постигнатите договорености в хода на преговорите на концесионера, но не може да бъде по-малък от размера, посочен в решението.
16. Концесионерът следва да извърши инвестиции в обекта на концесията в размер, не по-малък от 44 200 000 евро (без ДДС) за максималния срок на концесията. Размерът на инвестициите и разпределението им по години, направления и размер се определят с концесионния договор.
17. Упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
17.1. Да проведе преговори с "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и в едномесечен срок от влизане в сила на решението да сключи договор за предоставянето на концесията. При преговорите страните са обвързани с решението.
17.2. Да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор.
17.3. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
18. При несключване на концесионен договор в срока по т. 17 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предприема действия за изпълнение на § 75, ал. 4 и 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 24 от 2004 г.).
19. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Предмет на концесията
концесия за услуга

Пълно описание на предмета на концесията
Предмет на концесията по Договора за концесия е предоставеното на КОНЦЕСИОНЕРА с Решение № 172 на Министерския съвет от 22.03.2011 г. задължение да управлява, поддържа и право да експлоатира Обекта на концесията, представляващ Пристанищен терминал Росенец от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, включващ:
1. пристанищна територия - поземлен имот № 07079.831.92 с площ от 37 998 кв.м. по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, актуван с Акт за публична държавна собственост № 5027/08.07.2010 г., като терен, прилежащ към пирс 1, пирс 2 и пирс 3 на пристанищен терминал Росенец; сграда с идентификатор № 07079.831.92.1, масивна, едноетажна, със застроена площ 375 кв.м., построена 1992 г., с предназначение: промишлена сграда - склад за съхранение на фендери. Не са предмет на тази концесия следните съоръжения: вълнолом, морска кейова стена и плавателни канали;
2. пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост, построена върху територията по т. 1., съгласно Приложение № 3, Приложение № 3а и Приложение № 3б - неразделна част от Договора за концесия.
(2) В предмета на концесията по Договора за концесия се включва и задължението на КОНЦЕСИОНЕРА да управлява, поддържа и право да експлоатира сгради, актувани с Акт за публична държавна собственост № 5028/08.07.2010 г., както следва: сграда с идентификатор 07079.831.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, със застроена площ 212 кв.м., двуетажна, масивна, предназначение: административна, делова сграда, и сграда с идентификатор 07079.831.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, със застроена площ 541 кв.м., едноетажна, масивна, построена 1970 г., предназначение: промишлена сграда - техническа работилница. Сградите са разположени в поземлен имот с идентификатор 07079.831.1.
(3) Правото на експлоатация на пристанищния терминал включва правото на КОНЦЕСИОНЕРА да извършва на пристанищен терминал Росенец следните пристанищни услуги:
1. обработка на товари.
2. морско-технически услуги, за извършването на които се изисква използване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения,..
(4) За осъществяването на пристанищните услуги по ал. 3 КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигури и поддържа за своя сметка през целия срок на концесията пристанищно оборудване в съответствие с добрата инженерингова и експлоатационна практика и този Договор за концесия.
(5) Концесията включва и сградите, съоръженията и други елементи от пристанищната инфраструктура, която ще бъде изградена от КОНЦЕСИОНЕРА с негови средства върху територията на Обекта на концесия по т. 1. на ал. 1, в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план.
(6) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен, чрез договори със съответните експлоатационни дружества, да осигурява доставката в Обекта на концесия на електрическа енергия, вода и телефон и да осигурява ползването им от потребителите на пристанищни услуги срещу заплащане.
(7) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява за своя сметка всички консумативи, необходими за предоставянето на пристанищните услуги.

Срок на концесията
35

Срок на концесията до дата
30.07.2046

Дата на сключване на концесионния договор
12.05.2011

Дата на влизане в сила на концесионния договор
30.07.2011

Условия за влизане в сила на концесионния договор
(1) Датата на влизане в сила на Договора за концесия настъпва в 60-дневен срок след подписването му и е обусловена от изпълнението на следните условия:
1. заплащане на еднократното концесионно плащане по чл. 46, ал. 1 от Договора за концесия;
2. предоставяне на банковите гаранции по чл. 63, ал. 1 от Договора за концесия;
3. издаване на удостоверение за експлоатационна годност на Обекта на концесия;
4. вписване на КОНЦЕСИОНЕРА в регистъра на пристанищните оператори;
5. приемане на решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което се разрешава концентрацията на стопанска дейност, която може да възникне от подписването на този Договор за концесия или се посочва, че не е налице концентрация на стопанска дейност или, че съгласно Действащото законодателство не е необходимо такова разрешение, и това решение влезе в сила.
(2) Договорът за концесия влиза в сила на датата, следваща датата, на която е изпълнено и последното от условията по ал. 1. В случай, че в 60-дневен срок от подписването на Договора за концесия няма влязло в сила решение на Комисията за защита на конкуренцията по ал. 1, т. 5, срокът за влизане в сила на Договора за концесия се удължава до деня, следващ датата на влизането в сила на решението, при условие, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ е изпълнил задълженията си по ал. 1, т. 1-4.
(3) В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни задълженията си по ал. 1, т. 1 и 2 в срока по ал. 1, Договора за концесия се счита за прекратен.Вид на обекта
терминал от пристанище за обществен транспорт с национално значение

Наименование на обека
Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас

Описание и границите на обекта
Обекта на концесията, представляващ Пристанищен терминал Росенец от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, включващ:
1. пристанищна територия - поземлен имот № 07079.831.92 с площ от 37 998 кв.м. по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, актуван с Акт за публична държавна собственост № 5027/08.07.2010 г., като терен, прилежащ към пирс 1, пирс 2 и пирс 3 на пристанищен терминал Росенец; сграда с идентификатор № 07079.831.92.1, масивна, едноетажна, със застроена площ 375 кв.м., построена 1992 г., с предназначение: промишлена сграда - склад за съхранение на фендери. Не са предмет на тази концесия следните съоръжения: вълнолом, морска кейова стена и плавателни канали;
2. пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост, построена върху територията по т. 1., съгласно Приложение № 3, Приложение № 3а и Приложение № 3б - неразделна част от Договора за концесия.
(2) В предмета на концесията по Договора за концесия се включва и задължението на КОНЦЕСИОНЕРА да управлява, поддържа и право да експлоатира сгради, актувани с Акт за публична държавна собственост № 5028/08.07.2010 г., както следва: сграда с идентификатор 07079.831.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, със застроена площ 212 кв.м., двуетажна, масивна, предназначение: административна, делова сграда, и сграда с идентификатор 07079.831.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, със застроена площ 541 кв.м., едноетажна, масивна, построена 1970 г., предназначение: промишлена сграда - техническа работилница. Сградите са разположени в поземлен имот с идентификатор 07079.831.1.

Административна област
Бургас

Община
Бургас

Населено място
Бургас

Адрес на обекта на концесия
гр. Бургас, Лесопарк Росенец, местност Отманли

Кадастрален идентификатор
поземлен имот с идентификатор 07079.831.92, заедно с изградената в имота сграда с идентификатор 07079.831.92.1; сграда с идентификатор 07079.831.1.1. и сграда с идентификатор 07079.831.1.2.

акт (актове) за собственост на обекта на концесията

Скици, планове, карти, схеми, и др.

Наименование на търговеца-концесионер
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. Бургас

Адрес на управление на търговеца-концесионер
гр. Бургас, п.к. 8104

Представителство на търговеца-концесионер
Сергей Михайлович Андронов(Изтрит с Писмо на МТИТС от 16.11.2016) Илшат Миргазиянович Шарафутдинов, държава: България (Добавен с Писмо на МТИТС от 16.11.2016)

Данни по фирмената регистрация
по ф. д. № 7526/1991 г. на Бургаския окръжен съд, Агенция по вписванията

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер
812114069

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Лице, представляващо органа
Александър Цветков - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Имуществени права на концесионера
Право на експлоатация

Чл. 27. (1) По силата на този Договор за концесия на КОНЦЕСИОНЕРА е предоставено правото на експлоатация на Обекта на концесията.
(2) Правото на експлоатация по ал. 1 включва правото на КОНЦЕСИОНЕРА:
1. да извършва пристанищни услуги по обработка на товари;
2. да извършва с Обекта на концесията морско-технически услуги, за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия
3. да извършва съпътстващи дейности на пристанищен терминал Росенец съгласно този Договор за концесия.
(3) При извършване на всяка от пристанищните услуги по ал. 2, т. 2 КОНЦЕСИОНЕРЪТ ще спазва изисквания на разпоредбите на Действащото законодателство.

Годишни инвестиционни програми

Чл. 38. При изпълнение на годишните инвестиционни програми КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право:
1. да получи и ползва за срока на Договора за концесия съществуващата до момента на подписването му техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация за Обекта на концесията;
2. да извършва строителство върху пристанищната територия на Обекта на концесията.

Чл. 39. (2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да наема подизпълнители за извършването на строителство върху Обекта на концесията, както и за изпълнение на съпътстващите дейности.
(3) Подизпълнителите по ал. 2 се избират от КОНЦЕСИОНЕРА по реда при условията на чл. 54 от Закона за концесиите.

(5) При упражняване на правото си по ал. 4 КОНЦЕДЕНТЪТ няма право да поставя условия и ограничения на КОНЦЕСИОНЕРА относно изпълнението на договорите с подизпълнителите.

Отдаване под наем на пристанищни активи

Чл. 42. КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да отдава под наем активи, които не са предназначени за извършване на пристанищни услуги по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2.


Имуществени задължения на концесионера
Условия за извършване на пристанищните услуги

Чл. 30. (1) Задължителни условия за извършване на услугите по чл. 27, ал. 2 през целия срок на концесията са:
1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да притежава валидно удостоверение за експлоатационна годност за пристанищния терминал - Обект на концесията;
2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да е вписан в регистъра на пристанищните оператори;
3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да притежава необходимите технически средства за извършване на пристанищните услуги, както и да е наел квалифициран персонал;
4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да води отделни счетоводни сметки за всяка от пристанищните услуги по чл. 6, ал. 3;
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да предоставя извършването на пристанищните услуги по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 на подизпълнители.

Наличност на предоставяните пристанищни услуги

Чл. 31. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ извършва пристанищните услуги по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 на свой риск, като създава условия и осигурява 24-часов достъп до пристанищния терминал и осъществяване на него на пристанищните услуги не по-малко от 8 часа в денонощието.
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да откаже предоставянето на пристанищна услуга по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2, освен в случаите на форсмажор.

Цени на пристанищните услуги

Чл. 32. (1) За извършваните услуги по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да определя цени и да събира приходите от определените цени в своя полза.
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява равен достъп на всички потребители до извършваните от него пристанищни услуги.
(3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изготви Правила за предоставяне на пристанищните услуги, които съдържат всички основни условия и изисквания към потребителите на пристанищни услуги в едномесечен срок от влизане на Договора за концесия в сила. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да оповести по подходящ начин Правилата на потребителите на пристанищни услуги, както и всички техни изменения и допълнения най-малко 7 дни преди влизането им в сила.
(4) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1. да уведомява писмено министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията най-късно 3 дни преди влизането в сила на определените или изменени размери на събираните от него цени, както и за установените отстъпки;
2. публично да оповестява цените, както и установените отстъпки най-малко седем дни преди влизането им в сила.
(5) При определянето на цените КОНЦЕСИОНЕРЪТ се придържа към принципите на ценовата политика и се задължава да определя цени, които са конкурентни на сходни пристанищни терминали, разполагащи с подобна пристанищна инфраструктура и предлагащи подобни пристанищни услуги.
(6) При определяне на цените КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да не осъществява действия, които представляват злоупотреба с господстващо положение и могат да доведат до нарушаване на правата на потребителите на пристанищни услуги или създаване на условия за нелоялна конкуренция. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предоставя пристанищните услуги на трети лица при същите условия, при които самият той ги ползва.
(7) При установяването на отстъпки от определените цени КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да прилага недискриминационни критерии, включително да не предоставя отстъпки на свързани с него лица само поради това им качество.

Задължение за осигуряване на товарооборот

Чл. 33. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да положи всички необходими усилия с грижата на добрия търговец, за да достигне и да поддържа предложения средногодишен товарооборот, съгласно Приложение № 5.

Управление и поддържане на Обекта на концесията

ЧЛ. 34. (1) Срещу предоставеното право на експлоатация, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да управлява и поддържа Обекта на концесията на свой риск.

(2) При управлението и поддържането на Обекта на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва изискванията и да осигурява експлоатационната годност на пристанищния терминал за целия срок на Договора за концесия и в съответствие с инвестиционната си програма.
(3) За осигуряване изпълнението на задължението за управление на Обекта на концесията, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да приеме и изпълнява Правилник за организация на работата в пристанищния терминал.

Чл. 35. (1) За изпълнение на задължението за управление и поддържане на Обекта на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен:
1. да изпълнява посоченото в заявлението си и в своето Бизнес-предложение, включващо социална програма, Програма за безопасност и сигурност, Програма за оперативна дейност и поддържане и организационно - управленски план, екологична програма, представляващи Приложения от № 6 до № 9 .
2. да поддържа инфраструктурата на пристанищния терминал в добро оперативно състояние като осъществява за своя сметка необходимите ремонти и реконструкция, за да се гарантира стабилност и сигурност на елементите на инфраструктурата и нормалната им работа;
3. да поддържа в пристанищния терминал добри хигиенни условия, като въведе система за редовно събиране и изнасяне на отпадъците в срок до 3 месеца от влизане в сила на Договора за концесия.;
4. да поддържа телефонна или радиовръзка между пристанищния терминал и органите на противопожарната охрана, спешната помощ, полицията и пристанищната власт;

(2) При управлението на Обекта на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да:
1. изпълнява всички правомерни разпореждания на контролните органи, направени в кръга на предоставените им правомощия, по отношение на безопасността, спазването на граничния, митническия и противопожарния режим, нормите за безопасност и здраве при работа и техниката за безопасност и опазването на околната среда и водите от замърсяване;
2. да уведомява незабавно КОНЦЕДЕНТА и компетентните ведомства за известните му обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, за околната среда и водите, както и за защитени със закон територии и обекти по ред, определен в Договора за концесия;
3. да уведомява незабавно КОНЦЕДЕНТА и министъра на културата, когато при осъществяване на Концесията открие културна ценност;
4. да извършва и финансира всички действия, необходими за осигуряване на изискванията за опазване на околната среда и водите, здравословни и безопасни условия на труд и за обучение на персонала, зает с дейностите по осъществяване на концесията;
5. изпълнява правомерните разпореждания на пристанищната власт по отношение обезпечаването на отбранително-мобилизационната подготовка и гражданска защита;
6. съгласувано с пристанищната власт да прави предложения и да участва на свой риск и за своя сметка в дейността по въвеждане на международните и европейските стандарти за управление на безопасността и качеството, за опазване на околната среда и водите и за изискванията към персонала в пристанищата като български стандарти при условията и по реда на Действащото законодателство.
7. да предоставя на пристанищната власт:
а) статистическа информация съгласно изискванията на Действащото законодателство;
б) ежемесечна справка за всички обработени плавателни съдове, съдържаща наименованието им, дата и час на пристигане и заминаване, вид и количество на обработения товар;
8. да спазва изискванията на европейското и българското законодателство по отношение на сигурността на пристанищата.

Задължения за инвестиции

Чл. 36. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да извърши задължителни инвестиции в Обекта на концесията, съгласно инвестиционната програма, Приложение № 2 към Договора за концесия.
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да направи инвестиции в Обекта на концесията, в размер на 44 200 000 евро (четиридесет и четири милиона и двеста хиляди) за целия срок на концесията.
(3) Признаването на инвестициите за извършени става само до размера на пазарните цени към момента на извършване на инвестицията. Страните се съгласяват, че цените, постигнати в резултат на проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, са цени, постигнати в резултат на сделка по пазарни цени, освен ако не е налице съществено отклонение от цените, постигани при други идентични сделки.
(4) В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ предвижда закупуване на активи на лизинг, в Годишната инвестиционна програма се включва лизинговата вноска за съответната година.
(5) За изпълнение на инвестиционната програма по ал. 1 КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да изработи актуализация на Генералния план на пристанище Бургас в частта му относно пристанищен терминал Росенец.
(6) Въз основа на Генералния план по ал. 5 КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигури изработването на подробни устройствени планове за пристанищния терминал - Обект на концесията.
(7) При извършване на дейностите по управление, включително поддържане и строителство на обекта на концесия, Концесионерът се задължава да създаде организация, която да позволи в минимална степен да бъде смущавано или временно преустановяване предоставянето на пристанищни услуги за трети лица.

Годишни инвестиционни програми

Чл. 37. (1) На основата на инвестиционната програма по чл. 36, ал. 1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изработва и представя за одобряване от КОНЦЕДЕНТА годишни инвестиционни програми за Обекта на концесията в срок до 15 октомври на предходната година.
(2) КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да се произнесе по годишната инвестиционна програма в срок до 2 месеца от представянето й, като:
1. я одобри или
2. направи мотивирано предложение за промени. В този случай страните провеждат консултации с цел постигане на споразумение и одобряване от страна на КОНЦЕДЕНТА на програмата.
(3) КОНЦЕДЕНТЪТ може да одобри Годишна инвестиционна програма, която се отклонява от предвиденото в Инвестиционната програма, част от Приложение № 2 към този Договор за концесия, за съответната година, когато са налице едновременно следните условия:
1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е обосновал надлежно необходимостта от такова отклонение;
2. предлаганата инвестиция е явно по-оправдана или по-неотложна.
(4) След одобрение от КОНЦЕДЕНТА годишната инвестиционна програма става неразделна част от Договора за концесия, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от нея.
(5) Одобряването на инвестиционната програма за първата година на концесията се извършва от сключването на Договора за концесия до датата на влизането му в сила.
(6) В случай, че извършените през текущата година инвестиции надвишават посочения в съответната Годишна инвестиционна програма размер, инвестираните в повече суми се приспадат от поетите като задължение инвестиции за следващата година.
(7) С осъществяването на общия размер на предложените инвестиции, задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за извършване на инвестиции по Договора за концесия се счита за изпълнено, дори това да е станало преди изтичане на срока, посочен в Инвестиционната програма, Приложение № 2 към този Договор за концесия, при условие че инвестициите са извършени в съответствие с одобрените от КОНЦЕДЕНТА Годишни инвестиционни програми.
Чл. 38. (2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен в съответствие с Инвестиционната програма по чл. 37 да осигури финансирането и:
а) запазването на Пристанищната инфраструктура и Пристанищното оборудване на Пристанищния терминал в добро оперативно състояние като осъществява за своя сметка необходимите реконструкция, рехабилитация и ремонти (основни, текущи и аварийни), за да се гарантира стабилност и сигурност на елементите на инфраструктурата и нормалната им работа;
б) изграждането, поддържането и развитието на Пристанищната инфраструктура и Пристанищното оборудването на Пристанищния терминал в съответствие с Действащото законодателство, Добрата инженерингова и експлоатационна практика и Договора за концесия. Поддържането трябва да осигурява по всяко време през срока на концесията и в края на срока на концесията наличие на инфраструктура и оборудване в добро оперативно състояние в съответствие с действащите към всеки момент изисквания, стандарти и Добра инженерингова и експлоатационна практика за експлоатационна годност, като се вземе предвид нормалната амортизация за периода на ползването.
(3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ ще изпълнява задълженията си за своя сметка и на свой риск при условията и сроковете на Договора за концесия.
(4) Признаването на инвестициите за извършени става само до размера на Пазарните цени към момента на извършване на инвестицията.
(5) Ако инвестицията не е придобита в резултат на сделка по метода на пазарните цени, КОНЦЕДЕНТЪТ преизчислява стойността й по реда на чл. 62.

Чл. 39. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да възлага извършването на пристанищните услуги по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 на подизпълнители.

Чл. 40. При упражняване на правата и изпълнение на задълженията си по този Договор за концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да прилага Закона за обществените поръчки за дейности, попадащи в обхвата му.

Задължения по международни споразумения

Чл. 43. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява възможност за ползването на Обекта на концесията при изпълнение на задължения, поети от Българската държава по международни споразумения без да има право на обезщетение за това ползване. В тези случаи, когато Обекта на концесията не може да се ползва от КОНЦЕСИОНЕРА, последният не дължи концесионно плащане и не му се начисляват неустойки за периода.
(2) Ползването по ал. 1 на Обекта на концесия става след Решение на Министерския съвет.

Осигуряване на условия за извършване на контрол

Чл. 44. (1) От датата на влизане в сила на този Договор за концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ осигурява безвъзмездно и безпрепятствено ползване на помещения, необходими за осъществяване на граничния контрол на органите за граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, и за контрол на транспортните средства.
(2) В случаите на извършване на инспекции или проверки от овластени представители на КОНЦЕДЕНТА или от компетентни държавни органи, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да им предоставя за безвъзмездно ползване налични работни помещения.
(3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ осигурява достъп до Обекта на концесия на компетентните държавни органи, в това число и на определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност. Лицата, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представят на КОНЦЕСИОНЕРА надлежен документ, чрез който удостоверяват обстоятелствата по предходното изречение.
(4) КОНЦЕСИОНЕРЪТ осигурява по всяко време достъп до Обекта на концесия на определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията лица с надлежен документ и да оказва на същите необходимото съдействие за осъществяването на текущ контрол за изпълнение на този Договор за концесия, включително като им предоставя информация и документация, свързани с Обекта на концесия.

Околна среда

Чл. 45. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да опазва околната среда и водите в съответствие с действащото законодателство.

ЗАСТРАХОВКИ:

Чл. 54. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да сключва и поддържа застраховки за Обекта на концесията за целия срок на действие на този Договор за концесия, в съответствие с Действащото законодателство и добрата практика.
(2) При застраховането по ал. 1 КОНЦЕСИОНЕРЪТ трябва да осигури подходящо застрахователно покритие, отчитайки степента на риска.
(3) Застраховките по ал. 1 са в полза на КОНЦЕДЕНТА, за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА.
Чл. 55. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предявява навреме всички искове по действащите застраховки и да събира дължимите обезщетения.
(2) Застрахователните суми по застраховките по доверителната сметка, за която е подписано доверително споразумение (наричано по-нататък "договор за доверителна сметка") от доверителния агент, КОНЦЕСИОНЕРА и КОНЦЕДЕНТА, във форма, приемлива за КОНЦЕДЕНТА (наричано по-нататък "доверително споразумение") и могат да се разходват с нареждане на КОНЦЕДЕНТА само за покриване на щетите по съответното застрахователно събитие, за което са изплатени.

Чл. 56. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да прави застраховки за своите работници, както и за дълготрайните материални активи, негова собственост, свързани с осъществяване на предмета на концесията.

Чл. 57. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да встъпи или замести Пристанищната власт и/или "Пристанище Бургас" ЕАД, в задълженията по съществуващите договори за застраховка за Обекта на концесия, Приложение № 12, като заплати съответните части от платените застрахователни премии по съществуващите договори за застраховка от датата на влизане в сила на Договора за концесия.

Чл. 58. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя на КОНЦЕДЕНТА удостоверения/документи за всички сключени застраховки.
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ поддържа застраховките съобразно Действащото законодателство при най-добрите условия, предлагани на застрахователния пазар от надеждни застрахователи с добра репутация, финансови възможности и опит.
(3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя копия от всички проекти на застрахователни полици в 45-дневен срок преди влизането им в сила, заедно с всяка друга информация, която е необходима с цел КОНЦЕДЕНТЪТ да може да прецени точно обема, степента, пределите, изключенията и другите условия на застраховката по съответната полица. Същото уведомление се извършва от КОНЦЕСИОНЕРА при изменение в условията на действаща застрахователна полица в 45-дневен срок преди влизането на изменението в сила. КОНЦЕДЕНТЪТ се произнася по предложените проекти на застрахователни полици в 30-дневен срок от получаването им. Ако не се произнесе в този срок се счита, че няма възражения.
(4) Преценката на съответствието на предлаганите застрахователни полици и измененията в тях с най-добрите условия, предлагани на застрахователния пазар, които да осигурят необходимата застрахователна защита на интересите на двете страни, се извършва от КОНЦЕДЕНТА. Ако КОНЦЕДЕНТЪТ счита, че представената застрахователна полица не съответства на най-добрите условия, предлагани на застрахователния пазар, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да поиска от КОНЦЕСИОНЕРА да осигури промяна на полицата в съответствие с най-добрите условия.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 61. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията доклади за изпълнение на Договора за концесия - шестмесечен - до 15 септември на текущата година и годишен - до 1 юли на следващата година, включително справка за товарооборота и други документи, доказващи изпълнението на задълженията му по Договора за концесия.
(2) Освен докладите по ал. 1, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията има право да иска от КОНЦЕСИОНЕРА и представянето на извънредни доклади относно изпълнението на което и да е от задълженията по Договора за концесия.
(3) Докладите по ал. 2 се представят от КОНЦЕСИОНЕРА в 14-дневен срок от получаване на искането за това.
(4) КОНЦЕСИОНЕРЪТ поддържа отделни синтетични и аналитични счетоводни сметки за всички дейности, свързани с изпълнението на Договора за концесия в съответствие с Действащото законодателство за пристанищния терминал.
(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ води аналитично счетоводство за дейностите, свързани с ползването на Обекта на концесия, включително изготвя отделен отчет за приходите, заверен от дипломиран експерт счетоводител, за целите на Договора за концесия, придружен от доклад на дипломиран експерт счетоводител.
(6) КОНЦЕСИОНЕРЪТ води отделни синтетични и аналитични счетоводни сметки за всяка пристанищна услуга по чл. 6, ал. 3 и за съпътстващите дейности по чл. 7, ал. 1.
(7) В сроковете по ал. 1 и ал. 3 КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя на КОНЦЕДЕНТА заверени извлечения от счетоводните сметки по ал. 4 и ал. 6 и отчета по ал. 5.
(8) КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя на КОНЦЕДЕНТА, в срок:
1. до 20 юли - справка за размера на брутните приходи за първите 6 месеца на текущата година за извършените пристанищни услуги по чл. 6, ал. 3 на Обекта на концесия;
2. до 20 януари - справка за размера на брутните приходи за предходната година за извършените пристанищни услуги по чл. 6, ал. 3 на Обекта на концесия;
3. до 2 месеца от изтичане на първата и последната договорна инвестиционна година - отчети за изпълнение на съответните годишни инвестиционни програми. За останалите години от срока на Договора за концесия изпълнението на съответните годишни инвестиционни програми се отчита в докладите по т. 4 и 5. ;
4. до 15 септември - доклад за изпълнение на задълженията по този Договор за концесия за първите шест месеца на текущата година;
5. до 1 юли на следващата година - доклад за изпълнение на задълженията по Договора за концесия за предходната година;
6. да представя на КОНЦЕДЕНТА копие от одитирания си годишен финансов отчет за предходната година в срок до 1 юли на следващата година;

ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 83. КОНЦЕСИОНЕРЪТ въвежда и поддържа ефикасна информационна и комуникационна система и осигурява компютърна информация към КОНЦЕДЕНТА по всички аспекти на дейностите, необходими за осигуряване на пристанищни услуги и за непрекъснат контрол.

Имуществени права на концедента

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 62. (1) Овластените представители на КОНЦЕДЕНТА имат право на достъп до Обекта на концесията.
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява по всяко време достъп до Обекта на концесията за осъществяване на контрола по изпълнение на задълженията му.
(3) КОНЦЕДЕНТЪТ има право да проверява данните и обстоятелствата, отразени в отчетите, справките и информацията по чл. 61.
(4) КОНЦЕДЕНТЪТ има право да проверява сметките на КОНЦЕСИОНЕРА и документацията, свързана с осчетоводяването за целите на Договора за концесия за всяка календарна година по време на годината, през целия срок на концесията.
(5) КОНЦЕДЕНТЪТ може да извършва проверките по ал. 1, ал. 3 и ал. 4, като посочи лицата, които ще ги извършват. Проверките ще се извършват по такъв начин, че да не причиняват неудобство на КОНЦЕСИОНЕРА, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да положи всички усилия, за да съдейства и да не пречи на представителите на КОНЦЕДЕНТА.
(6) Разходите за проверките са за сметка на КОНЦЕДЕНТА.
(7) За целите на определяне на концесионното плащане и установяване на изпълнението на инвестиционната програма, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да коригира приходите, съответно - разходите на КОНЦЕСИОНЕРА за всички сделки, които не са сделки по метода на пазарните цени със разликата между действителния приход или разход и прихода или разхода, които би се получил, ако сделката е била сделка по метода на пазарните цени.
(8) При установяване на несъответствия в счетоводната документация и отчетите, както и в случая на ал. 7, КОНЦЕДЕНТЪТ уведомява КОНЦЕСИОНЕРА за констатираното несъответствие и за действията, които КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предприеме (включително - размера на дължимите суми), като дава на КОНЦЕСИОНЕРА подходящ срок за изпълнение (включително плащане на дължимите суми, ведно със законната лихва за забава за периода, от който е възникнало задължението до деня на плащането). В двуседмичен срок от уведомлението, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право да представи доказателства, ако не приема констатациите на КОНЦЕДЕНТА, придружени с документ, доказващ удължаване на срока на валидност на гаранцията до разрешаване на спора.
(9) При неизпълнение в дадения срок на указаните мерки по ал. 8 КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои съответната гаранция по чл. 63 или част от нея.

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл.65 (2) При неизпълнение на задълженията за извършване на концесионно плащане, задължение за плащане на неустойки от КОНЦЕСИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои част от гаранцията по чл. 63, ал. 1, т. 2, като в този случай, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен в срок до 5 дни да възстанови размера й.
(3) При неизпълнение от КОНЦЕСИОНЕРА на задължението за покриване на щети, причинени на околната среда и водите при осъществяване на концесионна дейност, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои необходимата част от гаранцията по чл. 63, ал. 1, т. 3, като в този случай КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен в срок до 30 дни да възстанови размера й.

Чл. 67. (1) При забавено изпълнение на задължението за извършване на плащане на фиксираната част от годишното концесионно плащане по този Договор за концесия от деня, следващ датата на падежа, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА размера на дължимото плащане и неустойка в размер на законната лихва, установена за страната за времето на забавата за всеки просрочен ден.
(2) Ако забавата продължи повече от 30 дни, КОНЦЕДЕНТЪТ съобщава начислената неустойка и кани КОНЦЕСИОНЕРА за доброволно плащане в срок до 5 работни дни. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не заплати доброволно неустойката в срока, КОНЦЕДЕНТЪТ пристъпва към усвояване на съответната част от банковата гаранция по чл. 63, ал. 1, т. 2. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни задължението си за плащане или забави плащането на три последователни вноски от годишното концесионно плащане за повече от 30 дни всяка, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да прекрати едностранно Договора за концесия.Имуществени задължения на концедента
Осигуряване правото на експлоатация от КОНЦЕДЕНТА

Чл. 28. КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да осигурява за срока на действие на този Договор за концесия правото на експлоатация на КОНЦЕСИОНЕРА, като чрез Пристанищната власт:
1. поддържа навигационното осигуряване във фарватера, подходните канали и акваторията на пристанищния терминал;
2. поддържа проектните дълбочини пред кейовите места на пристанищния терминал;
3. поддържа пристанищния терминал отворен за корабоплаване;
4. осигурява свободен достъп и връзка на терминала с националната пътна мрежа;
5. осигурява възможност за свободна радиовръзка и информация за движението на корабите в района на пристанището.

Чл. 29. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да не препятства КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване на правата му по този Договор за концесия.
(2) До прекратяване на този Договор за концесия КОНЦЕДЕНТЪТ няма право да предоставя каквито и да е права на трети страни върху Обекта на концесията, освен в случаите, изрично уредени в Договора за концесия.

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 31. (3) За всеки отказ от предоставянето на пристанищна услуга, освен в случаите по ал. 2, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на трикратната стойност на отказаната услуга, определена в публично оповестените цени по чл. 32, ал. 4.

Чл. 63. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да представя и поддържа за всяка година от действието на Договора за концесия потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от банка, определена по съгласие на страните, както следва:
1. гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер 15 на сто от стойността на планираните инвестиции за съответната година;
2. гаранция в размер на 200 на сто върху фиксираната част на концесионното плащане за изпълнението на задълженията по този Договор за концесия, включително задължението за годишното концесионно плащане, за товарооборот, задължението за плащане на лихви и неустойки, определени в този Договор за концесия;
3. гаранция в размер на 1 000 000 евро за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда и водите при осъществяване на концесионната дейност.
(2) Гаранциите по ал. 1, т. 1 се предоставят от КОНЦЕСИОНЕРА:
1. в срок до влизане в сила на Договора за концесия - за Годишната инвестиционна програма за Първата договорна инвестиционна година, със срок на валидност до 6 месеца след представяне на доклада за изпълнение на Инвестиционната програма;
2. в срок до 31 март на текущата година - за Годишните инвестиционни програми от втората година до изтичане срока на Договора за концесия, със срок на валидност до 6 месеца от представяне на годишния доклад за изпълнение на задълженията по този Договор за концесия.
(3) В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ забави изпълнението на задължението си за представяне на доклади за изпълнение на задълженията си по Договора за концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да удължи срока на валидност на гаранцията по ал. 1, т. 1, със срока на забавата.
(4) Гаранциите по ал. 1, т. 2 и 3 се предоставя от КОНЦЕСИОНЕРА в срок до влизане в сила на този Договор за концесия и се поддържа в установения размер за целия срок на концесията.
(5) При изпълнение на Годишната инвестиционна програма за съответната година КОНЦЕДЕНТЪТ освобождава гаранцията по ал. 1, т. 1 в срок до 10 дни от установяване на изпълнението.
(6) Отговорността на КОНЦЕСИОНЕРА за нанесени щети не се ограничава до размера на гаранциите по ал. 1.

Чл. 64. (1) Изпълнението на задължението за изпълнение на инвестиционната програма се доказва на база на изготвени и предадени от КОНЦЕСИОНЕРА доклади за изпълнение на инвестиционната програма с приложени заверени копия на документи, доказващи изпълнението.
(2) КОНЦЕДЕНТЪТ има право да проверява данните и обстоятелствата, отразени в докладите.

Чл. 65. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да поддържа гаранцията по чл. 63, ал. 1, т. 2 и т. 3 в установения размер за срока на концесията.
(2) При неизпълнение на задълженията за извършване на концесионно плащане, задължение за плащане на неустойки от КОНЦЕСИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои част от гаранцията по чл. 63, ал. 1, т. 2, като в този случай, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен в срок до 5 дни да възстанови размера й.
(3) При неизпълнение от КОНЦЕСИОНЕРА на задължението за покриване на щети, причинени на околната среда и водите при осъществяване на концесионна дейност, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои необходимата част от гаранцията по чл. 63, ал. 1, т. 3, като в този случай КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен в срок до 30 дни да възстанови размера й.

Чл. 67. (1) При забавено изпълнение на задължението за извършване на плащане на фиксираната част от годишното концесионно плащане по Договора за концесия от деня, следващ датата на падежа, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА размера на дължимото плащане и неустойка в размер на законната лихва, установена за страната за времето на забавата за всеки просрочен ден.
(2) Ако забавата продължи повече от 30 дни, КОНЦЕДЕНТЪТ съобщава начислената неустойка и кани КОНЦЕСИОНЕРА за доброволно плащане в срок до 5 работни дни. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не заплати доброволно неустойката в срока, КОНЦЕДЕНТЪТ пристъпва към усвояване на съответната част от банковата гаранция по чл. 63, ал. 1, т. 2. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни задължението си за плащане или забави плащането на три последователни вноски от годишното концесионно плащане за повече от 30 дни всяка, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да прекрати едностранно Договора за концесия.

Чл. 68. (1) В случай на неизпълнение на годишната инвестиционна програма КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи нейното реално изпълнение в рамките на следващата година, което задължение се включва в одобрената годишна инвестиционна програма за годината, следваща неизпълнението, заедно с неустойка в размер на:
1. 10% от размера на неизпълнените годишни инвестиции, ако неизпълнението е в размер до 20% от одобрените от КОНЦЕДЕНТА годишни инвестиции;
2. 15% от размера на неизпълнените годишни инвестиции, ако неизпълнението е в размер над 20% от одобрените от КОНЦЕДЕНТА годишни инвестиции.
(2) КОНЦЕДЕНТЪТ съобщава начислената неустойка и кани КОНЦЕСИОНЕРА за доброволно плащане в срок до 5 работни дни. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не заплати доброволно неустойката в срока, КОНЦЕДЕНТЪТ пристъпва към усвояване на съответната част от банковата гаранция.

Чл. 69. (1) При забавено изпълнение на задължението за извършване на плащане на променливата част от годишното концесионно плащане по Договора за концесия от деня, следващ датата на падежа, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА размера на дължимото плащане и неустойка в размер на законната лихва плюс два пункта годишно, установена за страната за времето на забавата за всеки просрочен ден.
(2) Ако забавата продължи повече от 30 дни, КОНЦЕДЕНТЪТ съобщава начислената неустойка и кани КОНЦЕСИОНЕРА за доброволно плащане в срок до 5 работни дни. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не заплати доброволно неустойката в срока, КОНЦЕДЕНТЪТ пристъпва към усвояване на съответната част от банковата гаранция по чл. 63, ал. 1, т. 2. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни задължението си за плащане или забави плащането на три последователни вноски от годишното концесионно плащане за повече от 30 дни всяка, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да прекрати едностранно Договора за концесия.


Чл. 70. (1) В случай на забавено изпълнение на всяко друго задължение с определен срок на изпълнение по Договора за концесия от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, последният дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка, както следва: за първите 7 работни дни на забавата 0,05 на сто на ден от фиксираната част от годишното концесионно плащане по Договора за концесия, а ако забавата е продължила повече от 7 работни дни, то за периода от осмия ден нататък - в размер на 0,5 на сто на ден от фиксираната част от годишното концесионно плащане по Договора за концесия, но общо не повече от 20 на сто.
(2) В случай на лошо изпълнение на всяко друго задължение по Договора за концесия от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, последният дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на неизпълнението, но не повече от 20 на сто от фиксираната част от годишното концесионно плащане по Договора за концесия.
(3) В случай на частично изпълнение на задължение по Договора за концесия от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, последният дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на неизпълнението, но не повече от 20 на сто от фиксираната част от годишното концесионно плащане по Договора за концесия.
(4) Неустойките по ал. 1 - 3 се реализират като КОНЦЕДЕНТЪТ съобщава начислената неустойка и кани КОНЦЕСИОНЕРА за доброволно плащане в срок до 5 работни дни. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ не заплати доброволно неустойката в срока, КОНЦЕДЕНТЪТ пристъпва към усвояване на съответната част от банковата гаранцията по чл. 63, ал. 1, т. 2 от Договора за концесия.

Чл. 71. (1) При пълно неизпълнение на задължения по Договора за концесия от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, последният дължи неустойка в размер 20 на сто от фиксираната част от годишното концесионно плащане по Договора за концесия.
(2) При предсрочно прекратяване на Договора за концесия по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, той дължи неустойка в размер на 1/12 част от годишното концесионно плащане за предходната година за всеки месец до сключване на нов концесионен договор за Обекта, но за не повече от 12 месеца.


Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
В Договора за концесия не са уговорени неустойки и лихви.

Чл. 72. Във всички случаи на неизпълнение изправната страна има право да търси от неизправната, освен уговорените в този Договор за концесия неустойки и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно Действащото законодателство.


Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
КОНЦЕДЕНТЪТ има право едностранно да прекрати Договора за концесия, когато КОНЦЕСИОНЕРЪТ:
1. допусне или извърши значително неизпълнение на годишната инвестиционната програма - такова е неизпълнение от 50 и повече на сто от инвестиционната програма за съответния годишен период;
2. след втората година от датата на влизане в сила на този Договор за концесия, в продължение на 3 последователни години, не достига определения за базисен годишен товарооборот от 9 200 000 тона;
3. не поддържа Обекта на концесията в съответствие с техническите и технологични изисквания и стандарти или ако му бъде отнето удостоверението за експлоатационна годност.
4. промени предназначението на Обекта на концесията;
5. не изпълни или забави изпълнението на парично задължение по този Договор за концесия за повече от 60 дни;
6. не представи или не поддържа в уговорения размер гаранциите по чл. 63, ал. 1 от Договора за концесия;
7. прекрати достъпа на потребителите на пристанищни услуги за период от 30 (тридесет) или повече дни;
8. КОНЦЕСИОНЕРЪТ не уведоми незабавно КОНЦЕДЕНТА при обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ не е застраховал Обекта на концесия за своя сметка в полза на КОНЦЕДЕНТА за всяка година от срока на концесията в съответствие с Действащото законодателство и изискванията на този Договор за концесия;
10. КОНЦЕСИОНЕРЪТ не встъпи или замести Пристанищната власт и/или "Пристанище Бургас" ЕАД в задълженията по действащите договори за застраховка за Обекта на концесия;
11. системно не изпълнява задълженията си по този Договор за концесия.

(2) В случаите по ал. 1 Договорът за концесия се прекратява без предизвестие след решение на КОНЦЕДЕНТА.
(3) В случаите по ал. 1 КОНЦЕДЕНТЪТ дава срок на КОНЦЕСИОНЕРА за изпълнение на съответното задължение и/или за отстраняване неблагоприятните последици от неизпълнението с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита Договора за концесия за прекратен.
(4) Срокът на предупреждението е в зависимост от неизпълнението, но не повече от 3 месеца. Ако КОНЦЕСИОНЕРЪТ не изпълни съответното задължение и/или не отстрани неблагоприятните последици от неизпълнението в дадения срок, Договора за концесия се прекратява по реда на ал. 2.

Прекратяване поради неизправност на КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 74. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ има право едностранно да прекрати Договора за концесия и в следните случаи:
1. започване на процедура по ликвидация на КОНЦЕСИОНЕРА;
2. откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА.
(2) В случаите по ал. 1 Договора за концесия се прекратява с едномесечно писмено предизвестие от КОНЦЕДЕНТА до КОНЦЕСИОНЕРА.

Прекратяване поради обстоятелства по Закона за концесиите

Чл. 75. (1) В случаите по чл. 16, ал. 1, ако страните нямат интерес от изменение на Договора за концесия, същите могат да го прекратят по взаимно съгласие или с едномесечно писмено предизвестие.
(2) В случаи по ал. 1 КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за направените подобрения и приращения в съответствие с Действащото законодателство, когато настъпването на обстоятелството, довело до прекратяване на Договора за концесия не се дължи на негово виновно поведение.

Прекратяване по право

Чл. 76. (1) Договорът за концесия се прекратява с изтичане на срока, определен в чл. 15, ал. 1.
(2) Преди изтичане на срока, Договорът за концесия се прекратява, без нито една от страните да дължи предизвестие:
1. с пълното погиване на пристанищния терминал - Обект на концесията - от датата на погиването;
2. при прекратяване на юридическото лице на КОНЦЕСИОНЕРА - от датата на прекратяването, освен ако не е сключен договор с правоприемник;
3. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА - от датата на влизане в сила на съдебното решение;
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 българската държава има правата на привилегирован кредитор.

Прекратяване по взаимно съгласие

Чл. 77. Всяка една от страните може да предложи на другата прекратяване на Договора за концесия по взаимно съгласие.

Чл. 78. (1) При прекратяване на Договора за концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ предава на КОНЦЕДЕНТА Обекта на концесията и документацията, по реда на чл. 22 и чл. 23.
(2) Ако с приемо-предавателния протокол е установено несъответствие на предавания Обект на концесия и документи с изискванията на Договора за концесия, КОНЦЕДЕНТЪТ задържа банковата гаранция по чл. 63, ал. 1, т. 2, освен ако същата е вече усвоена.

Чл. 79. Независимо от прекратяването на Договора за концесия, всички дължими към момента на прекратяването плащания са изискуеми.

Чл. 80. При прекратяване на Договора за концесия да предаде на КОНЦЕДЕНТА Обекта на концесия в състояние, при условия, по ред и в срокове, определени в Договора за концесия;

Чл. 81. При прекратяване на Договора за концесия КОНЦЕСИОНЕРЪТ предава на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация във връзка с експлоатацията на пристанищния терминал.

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 75 (1) В случаите по чл. 16, ал. 1 от Договора, ако страните нямат интерес от изменение на Договора за концесия, същите могат да го прекратят по взаимно съгласие или с едномесечно писмено предизвестие.
(2) В случаи по ал. 1 КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за направените подобрения и приращения в съответствие с Действащото законодателство, когато настъпването на обстоятелството, довело до прекратяване на този Договор за концесия не се дължи на негово виновно поведение.

Чл. 77. Всяка една от страните може да предложи на другата прекратяване на Договора за концесия по взаимно съгласие.

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 71. (2) При предсрочно прекратяване на Договора за концесия по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, той дължи неустойка в размер на 1/12 част от годишното концесионно плащане за предходната година за всеки месец до сключване на нов концесионен договор за Обекта, но за не повече от 12 месеца.

Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 46. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА еднократно концесионно плащане в размер на 977 915 лева (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет) лева, без ДДС, платимо в едномесечен срок от подписване на този Договор за концесия.

Чл. 47. (1) От датата на влизане в сила на този Договор за концесия до неговото прекратяване, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА годишни концесионни плащания, състоящи се от две части, както следва:
1. фиксирана част на годишното концесионно плащане в размер на 385 000 евро (триста осемдесет и пет хиляди евро), без ДДС;
2. променлива част в размер, равен на по-голямата от следните две суми (без ДДС):
а) процент, не по-малък от 8,3 на сто от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията, спрямо приетите за базови нетни приходи от 3 312 000 евро (три милиона триста и дванадесет хиляди евро), или
б) коефициент, измерен като евро за тон, не по-малко от 0,03 евро (нула цяло, нула три евро) на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот в размер 9 200 000 тона (девет милиона и двеста хиляди тона).
(2) Сумата на фиксираната част на годишното концесионно плащане се индексира на всеки три години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за тригодишния период.
(3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ заплаща на КОНЦЕДЕНТА годишното концесионно плащане на две вноски, както следва:
1. до 30 юли на текущата година - за периода от 1 януари до 30 юни;
2. до 30 януари на следващата година - за периода от 1 юли до 31 декември на предходната година.
3. В петдневен срок след приемане на годишния отчет за изпълнение на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по Договора за концесия, на базата на декларираните в него резултати, се преизчислява размера на дължимата променлива част на годишното концесионно плащане и ако той е по-висок от сумата на направените плащания по т. 1 и 2, КОНЦЕСИОНЕРЪТ заплаща разликата в десетдневен срок. В случай, че сумата на направените плащания по т. 1 и 2 превишава размера на дължимата променлива част на годишното концесионно плащане, разликата се приспада от първата дължима след приемането на годишния отчет от КОНЦЕСИОНЕРА вноска.
(4) За първата договорна година, по смисъла на чл. 1, т. 41, КОНЦЕСИОНЕРЪТ заплаща годишното концесионно възнаграждение на:
1. една вноска в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която е дължима, в случай, че този Договор за концесия влезе в сила след 30 юни Дължимата вноска се състои от:
а) фиксирана част от годишното концесионно възнаграждение, съответстваща на периода от влизане в сила на Договора за концесия до 31 декември на годината, за която е дължима;
б) променлива част в размер, равен на по-голямата от следните две суми (без ДДС):
б.а) процент, не по-малък от 8,3 на сто от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията, спрямо приетите за базови нетни приходи от 3 312 000 евро (три милиона триста и дванадесет хиляди евро), или
б. б) коефициент, измерен като евро за тон, не по-малко от 0,03 евро (нула цяло, нула три евро) на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот в размер 9 200 000 тона (девет милиона и двеста хиляди тона).

2. две вноски, в случай, че този Договор за концесия влезе в сила преди 30 юни, както следва в срок до:
а) 30 юли на годината, за която е дължима. Дължимата вноска се състои от:
а.а. фиксирана част от годишното концесионно възнаграждение, съответстваща на периода от влизане в сила на Договора за концесия до 30 юни на годината, за която е дължима;

а.б. Променлива част в размер, променлива част в размер, равен на по-голямата от следните две суми (без ДДС):
а.б.а) процент, не по-малък от 8,3 на сто от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията, спрямо приетите за базови нетни приходи от 3 312 000 евро (три милиона триста и дванадесет хиляди евро), или
а.б.б) коефициент, измерен като евро за тон, не по-малко от 0,03 евро (нула цяло, нула три евро) на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот в размер 9 200 000 тона (девет милиона и двеста хиляди тона).б) 30 януари на годината, следваща тази, за която е дължима. Дължимата вноска се състои от:
б.а. фиксирана част от годишното концесионно възнаграждение, съответстваща на периода от 30 юни до 31 декември на годината, за която е дължима;
б.б. променлива част в размер, променлива част в размер, равен на по-голямата от следните две суми (без ДДС):
б.б.а) процент, не по-малък от 8,3 на сто от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията, спрямо приетите за базови нетни приходи от 3 312 000 евро (три милиона триста и дванадесет хиляди евро),
или
б.б.б) коефициент, измерен като евро за тон, не по-малко от 0,03 евро (нула цяло, нула три евро) на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот в размер 9 200 000 тона (девет милиона и двеста хиляди тона).

(5) За последната година от концесията, съответната част от годишното концесионно плащане се заплаща или доплаща в срок до 30 дни от датата на прекратяване на този Договор за концесия и се определя по реда на ал. 1 и 2.
(6) Фиксираната част на годишното концесионно плащане е дължимо независимо от финансовите резултати на КОНЦЕСИОНЕРА.
(7) Концесионните плащания се извършват от КОНЦЕСИОНЕРА чрез превод в полза на КОНЦЕДЕНТА по посочена от него банкова сметка.


Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
385 000 евро (триста осемдесет и пет хиляди евро), без ДДС

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
977 915 лева (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет) лева, без ДДС

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
От датата на влизане в сила на Договора за концесия до неговото прекратяване, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА годишни концесионни плащания, състоящи се от две части, както следва:
1. фиксирана част на годишното концесионно плащане в размер на 385 000 евро (триста осемдесет и пет хиляди евро), без ДДС;
2. променлива част в размер, равен на по-голямата от следните две суми (без ДДС):
а) процент, не по-малък от 8,3 на сто от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията, спрямо приетите за базови нетни приходи от 3 312 000 евро (три милиона триста и дванадесет хиляди евро), или
б) коефициент, измерен като евро за тон, не по-малко от 0,03 евро (нула цяло, нула три евро) на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот в размер 9 200 000 тона (девет милиона и двеста хиляди тона).
(2) Сумата на фиксираната част на годишното концесионно плащане се индексира на всеки три години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за тригодишния период.

Форма, размер и условия за заплащане на компенсацията
В Договора не е уговорена компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.