Партида № D - 00370
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от
държавата

Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №903 от 28.12.2006 - РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОБЕКТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ "ПОБИТ КАМЪК", ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, НА "ДИНЕЛ" - ЕООД, СОФИЯ Обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г.
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, чрез добив от находище "Побит камък", община Елин Пелин, Софийска област, който се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ в размер 178 410 кв. м, покриваща площта на утвърдените запаси на находище "Побит камък" и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията, при граници с координати на точките от № 1 до 17 включително в координатна система "1970 г.".
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер "Динел" - ЕООД, София - титуляр на удостоверение за търговско откритие № 0188 от 10 юни 2005 г.
5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива пясъци в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите пясъци;
5.1.3. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите пясъци;
5.1.4. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;
5.1.5. да извършва с осигурени от него средства и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства във връзка с осъществяването на свързаните с концесията дейности; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и първична преработка във връзка с осъществяването на свързаните с концесията дейности за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби и замърсяване, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;
5.2.8. да застрахова обекта по т. 1, ако той може да бъде застрахован, съгласно Кодекса за застраховането.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията по концесията, включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от концесионера на документи и информация.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. При наличие на форсмажорни обстоятелства концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на находището по т. 1. В случаите по предходното изречение концесионерът няма право на обезщетение.
6.2. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите, земеделските земи, горите, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище "Побит камък" - приложение към концесионния договор, представена от "Динел" - ЕООД, София;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след представяне в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на цялостен работен проект за добив и първична преработка от находището по т. 1, съгласуван с министъра на околната среда и водите, чието съдържание да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и с работната програма за разработка на находището.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се представя на концедента в 30-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходния период и се представя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е валидна 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в специалната банкова сметка по т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за срока на концесията сума, представляваща
1/25 част от общия размер на паричните средства, предвидени за опазване на околната среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента в 30-дневен срок считано от датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента до 31 януари на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения или условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.
8.4. При неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения се дължат неустойки и лихви за забавено изпълнение на парични задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставеното право на експлоатация чрез добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно възнаграждение, както следва:
9.1. Периодични парични възнаграждения за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на възнаграждението се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска като сума от:
9.3.1. седем на сто върху стойността, определена съгласно чл. 3 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, когато суровината се реализира директно без преработка;
9.3.2. седем на сто върху стойността, определена съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, когато суровината се реализира след преработка.
9.4. Минималният размер на концесионното възнаграждение за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 8110 куб.м краен продукт и концесионното възнаграждение за 1 куб.м краен продукт от предходното 6-месечие.
9.5. Размерът на сумата, определена по реда на т. 9.4, не може да бъде по-малко от 2333 лв.
9.6. Концесионерът заплаща 30 на сто от годишното концесионно възнаграждение на община Елин Пелин по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното възнаграждение по т. 9.3 и на минималното концесионно възнаграждение по т. 9.4 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с "Динел" - ЕООД, София, в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".
11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му №804 от 05.12.2007 - РЕШЕНИЕ № 804 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 И 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г.
На основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства и чл. 70, ал. 3, т. 3 от Закона за концесиите

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Изменя и допълва решения на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, както следва:
1.1. В Решение № 997 на Министерския съвет от 1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, от находище "Бели извор", област Монтана (ДВ, бр. 117 от 1997 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.1.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.1.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.1.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.1.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Враца считано от 1 януари 2007 г."
1.2. В Решение № 998 на Министерския съвет от 1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Лиляче", област Монтана (ДВ, бр. 117 от 1997 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.2.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.2.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.2.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.2.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Враца считано от 1 януари 2007 г."
1.3. В Решение № 1001 на Министерския съвет от 1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, от находище "Коритна", Ловешка област (ДВ, бр. 117 от 1997 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.3.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.3.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.3.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.3.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ябланица считано от 1 януари 2007 г."
1.4. В Решение № 1002 на Министерския съвет от 1997 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни природни богатства - варовик и мергел, от находище "Златна панега", Ловешка област (ДВ, бр. 117 от 1997 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.4.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.4.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.4.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.4.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ябланица считано от 1 януари 2007 г."
1.5. В Решение № 49 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - варовици, в част от находище "Юрт - дере", област Хасково (ДВ, бр. 12 от 2000 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.5.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.5.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.5.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.5.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Димитровград считано от 1 януари 2007 г."
1.6. В Решение № 17 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - варовици, мергели и глини, от находище "Дурхана", област Хасково, на "Вулкан" - АД, Димитровград (ДВ, бр. 7 от 2000 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.6.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.6.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.6.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.6.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Димитровград считано от 1 януари 2007 г."
1.7. В Решение № 18 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - глини, от находище "Дурхана - глини", област Хасково, на "Вулкан" - АД, Димитровград (ДВ, бр. 7 от 2000 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.7.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.7.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.7.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.7.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Димитровград считано от 1 януари 2007 г."
1.8. В Решение № 84 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, в част от находище "Белия бряг" - Ловешка област (ДВ, бр. 16 от 1999 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.8.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.8.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.8.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.8.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Плевен считано от 1 януари 2007 г."
1.9. В Решение № 85 на Министерския съвет от 1999 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Кайлъка" - Ловешка област (ДВ, бр. 16 от 1999 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1.9.1. В т. 8.2 думите "тримесечни вноски" се заменят с "шестмесечни вноски", а думите "15-о число на месеца" - с "30-о число на месеца".
1.9.2. Създава се т. 8.2а:
"8.2а. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията."
1.9.3. В т. 8.2.1 думите "тримесечна вноска" се заменят с "шестмесечна вноска".
1.9.4. Създава се т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Плевен считано от 1 януари 2007 г."
1.10. В Решение № 856 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели за производство на цимент, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Томовото", община Плевен, област Плевен (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 34 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Плевен считано от 1 януари 2007 г."
1.11. В Решение № 145 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, от находище "Рудината", област София, на "Балканкерамик" - АД, Нови Искър (ДВ, бр. 32 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.12. В Решение № 163 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ръждавец", Софийска област, на "Пътстрой - 92" - АД, София (ДВ, бр. 34 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ботевград считано от 1 януари 2007 г."
1.13. В Решение № 164 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломитизирани варовици и доломити, от находище "Годеч", Софийска област, на "Пътстрой - 92" - АД, София (ДВ, бр. 34 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Годеч считано от 1 януари 2007 г."
1.14. В Решение № 429 на Министерския съвет от 2001 г. за привеждане на дейността на "Транскомплект - инженеринг" - ООД, София, при условията и по реда на Закона за подземните богатства и за предоставяне на дружеството на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли - обект, представляващ изключителна държавна собственост, от находище "Кривина", област София (ДВ, бр. 56 от 2001 г.), се създава т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.15. В Решение № 549 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Долни Богров II", район "Кремиковци", Столична община, област София, на "Транскомплект - инженеринг" - ООД, София (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), се създава т. 10а:
"10а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.16. В Решение № 685 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити и андезитови туфи, от находище "Горно Езерово", област Бургас, на "Андезит" - ООД, Бургас (ДВ, бр. 91 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Десет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Камено и десет на сто - по бюджета на община Бургас, считано от 1 януари 2007 г."
1.17. В Решение № 686 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Новоселци III", област Бургас, на "Андезит" - ООД, Бургас (ДВ, бр. 91 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Камено считано от 1 януари 2007 г."
1.18. В Решение № 684 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалтови туфи, от находище "Галата", област Бургас, на "Андезит" - ООД, Бургас (ДВ, бр. 91 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Карнобат считано от 1 януари 2007 г."
1.19. В Решение № 965 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - българити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Българово - юг", разположено в землището на гр. Българово, община Бургас, област Бургас (обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г.; попр., бр. 9 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Бургас считано от 1 януари 2007 г."
1.20. В Решение № 981 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - българити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Българово", участък "Българово - север", разположено в землището на Българово, община Бургас, област Бургас (ДВ, бр. 115 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Бургас считано от 1 януари 2007 г."
1.21. В Решение № 597 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Калов баир", община Камено, област Бургас, на "Андезит" - ООД, Бургас (ДВ, бр. 56 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Камено считано от 1 януари 2007 г."
1.22. В Решение № 915 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Кючук гьол", с. Венец, община Карнобат, област Бургас, на "Андезит" - ООД, Бургас (ДВ, бр. 98 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Карнобат считано от 1 януари 2007 г."
1.23. В Решение № 393 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пет могили - запад", кв. Враждебна, район "Кремиковци", Столична община, област София, на "Агростроймат" - ООД, София (ДВ, бр. 52 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.24. В Решение № 470 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Долни Богров", участък "Сметището", област София, на "Агростроймат" - ООД, София (ДВ, бр. 58 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.25. В Решение № 166 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Огняново", област Пазарджик, на "Огняново - К" - АД, Пазарджик (ДВ, бр. 34 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Пазарджик считано от 1 януари 2007 г."
1.26. В Решение № 147 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Огняново - 77", област Пазарджик, на "Огняново - К" - АД, Пазарджик (ДВ, бр. 32 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Пазарджик считано от 1 януари 2007 г."
1.27. В Решение № 165 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Змеево", област Стара Загора, на "Пътстройинженеринг" - АД, Стара Загора (ДВ, бр. 34 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стара Загора считано от 1 януари 2007 г."
1.28. В Решение № 146 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище "Тополовград", област Хасково, на "Пътстройинженеринг" - АД, Стара Загора (ДВ, бр. 32 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Тополовград считано от 1 януари 2007 г."
1.29. В Решение № 703 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Винарово", община Чирпан, област Стара Загора (ДВ, бр. 67 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Чирпан считано от 1 януари 2007 г."
1.30. В Решение № 334 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Върли бряг", област Бургас, на "Автомагистрали - Черно море" - АД, Шумен (ДВ, бр. 52 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Бургас считано от 1 януари 2007 г."
1.31. В Решение № 392 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Кралево", с. Кралево, област Търговище, на "Автомагистрали - Черно море" - АД, Шумен (ДВ, бр. 55 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Търговище считано от 1 януари 2007 г."
1.32. В Решение № 335 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Каровча", област Варна, на "Автомагистрали - Черно море" - АД, Шумен (ДВ, бр. 52 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Девня считано от 1 януари 2007 г."
1.33. В Решение № 333 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Хитрино", с. Сливак, област Шумен, на "Автомагистрали - Черно море" - АД, Шумен (ДВ, бр. 52 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Хитрино считано от 1 януари 2007 г."
1.34. В Решение № 245 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ветрино", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна (ДВ, бр. 37 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ветрино считано от 1 януари 2007 г."
1.35. В Решение № 242 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Варненско езеро", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна (ДВ, бр. 37 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Варна считано от 1 януари 2007 г."
1.36. В Решение № 243 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Сини вир", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна (ДВ, бр. 37 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Дългопол считано от 1 януари 2007 г."
1.37. В Решение № 244 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Марциана", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна (ДВ, бр. 37 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Девня считано от 1 януари 2007 г."
1.38. В Решение № 246 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Садово", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна (ДВ, бр. 37 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Аврен считано от 1 януари 2007 г."
1.39. В Решение № 241 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Старо Оряхово", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна (ДВ, бр. 37 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Долни чифлик считано от 1 януари 2007 г."
1.40. В Решение № 208 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Долно Черковище", област Хасково, на "Артескос" - АД, Димитровград (ДВ, бр. 36 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стамболово считано от 1 януари 2007 г."
1.41. В Решение № 209 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - латитоандезити, от находище "Чуките", област Хасково, на "Артескос" - АД, Димитровград (ДВ, бр. 36 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Хасково считано от 1 януари 2007 г."
1.42. В Решение № 207 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахиандезити, от находище "Ябълково", област Хасково, на "Артескос" - АД, Димитровград (ДВ, бр. 36 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Димитровград считано от 1 януари 2007 г."
1.43. В Решение № 882 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - строителни материали - мрамори, чрез добив от находище "Белащица", област Пловдив, на "Кариери" - АД, Пловдив (ДВ, бр. 3 от 2001 г.), се създава т. 8а:
"8а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община "Родопи" считано от 1 януари 2007 г."
1.44. В Решение № 910 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - строителни материали - пясъци, чрез добив от находище "Ахматово", област Пловдив, на "Кариери" - АД, Пловдив (ДВ, бр. 3 от 2001 г.), се създава т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Садово считано от 1 януари 2007 г."
1.45. В Решение № 883 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - строителни материали - пясъци, чрез добив от находище "Оризаре", област Пловдив, на "Кариери" - АД, Пловдив (ДВ, бр. 3 от 2001 г.), се създава т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община "Родопи" считано от 1 януари 2007 г."
1.46. В Решение № 884 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - строителни материали - варовици, чрез добив от находище "Шишманци", област Пловдив, на "Кариери" - АД, Пловдив (ДВ, бр. 3 от 2001 г.), се създава т. 8а:
"8а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Раковски считано от 1 януари 2007 г."
1.47. В Решение № 885 на Министерския съвет от 2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, чрез добив от находище "Инджова върба", област Пловдив, на "Кариери" - АД, Пловдив (ДВ, бр. 3 от 2001 г.), се създава т. 8а:
"8а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Калояново считано от 1 януари 2007 г."
1.48. В Решение № 332 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Дионисо", с. Върбешница, община Мездра, област Враца, на "Дионисомарбле - България" - ЕООД, София (ДВ, бр. 52 от 2001 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Мездра считано от 1 януари 2007 г."
1.49. В Решение № 244 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Негован", област София, на "Кариерни материали" - АД, София (ДВ, бр. 46 от 2002 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.50. В Решение № 245 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Чепинци", област София, на "Кариерни материали" - АД, София (ДВ, бр. 46 от 2002 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.51. В Решение № 246 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пет могили - изток", област София, на "Кариерни материали" - АД, София (ДВ, бр. 46 от 2002 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.52. В Решение № 243 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пет могили - юг", област София, на "Кариерни материали" - АД, София (ДВ, бр. 46 от 2002 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.53. В Решение № 247 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Нови силози", област София, на "Кариерни материали" - АД, София (ДВ, бр. 46 от 2002 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.54. В Решение № 670 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Шереметя", участък "Запад", област Велико Търново, на "Пътни строежи - Велико Търново" - ЕООД, Велико Търново (ДВ, бр. 100 от 2002 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Велико Търново считано от 1 януари 2007 г."
1.55. В Решение № 669 на Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Русаля", област Велико Търново, на "Пътни строежи - Велико Търново" - ЕООД, Велико Търново (ДВ, бр. 100 от 2002 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Велико Търново считано от 1 януари 2007 г."
1.56. В Решение № 224 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, от находище "Черешата", област Враца, на "Стройкерамика" - АД, Мездра (ДВ, бр. 36 от 2003 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Враца считано от 1 януари 2007 г."
1.57. В Решение № 223 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Мездренски връх", област Враца, на "Стройкерамика" - АД, Мездра (ДВ, бр. 36 от 2003 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Мездра считано от 1 януари 2007 г."
1.58. В Решение № 545 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Долна махала", община Калояново, област Пловдив, на "МЕМ-2000" - ЕООД, Пловдив (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), се създава т. 10а:
"10а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Калояново считано от 1 януари 2007 г."
1.59. В Решение № 546 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Градище-2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик, на "Врис" - ЕООД, Пазарджик (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), се създава т. 10а:
"10а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Септември считано от 1 януари 2007 г."
1.60. В Решение № 547 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Картал тепе", с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик, на "Врис" - ЕООД, Пазарджик (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), се създава т. 10а:
"10а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Лесичово считано от 1 януари 2007 г."
1.61. В Решение № 548 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъчници, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Исланица", с. Априлово, община Горна Малина, Софийска област, на ЕТ "САМ - ДПД - Димитър Димитров" - София (ДВ, бр. 70 от 2003 г.), се създава т. 10а:
"10а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Горна Малина считано от 1 януари 2007 г."
1.62. В Решение № 91 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Самуилово - изток", община Сливен, област Сливен, на "Благоустройствени строежи" - ЕООД, Сливен (ДВ, бр. 14 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Сливен считано от 1 януари 2007 г."
1.63. В Решение № 181 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - гипс, от находище "Кошава", област Видин, на "Гипс" - АД, с. Кошава, област Видин (ДВ, бр. 25 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Видин, считано от 1 януари 2007 г."
1.64. В Решение № 278 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-1", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик, на "Мрамор риолит Б" - АД, Брацигово (ДВ, бр. 32 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Пазарджик считано от 1 януари 2007 г."
1.65. В Решение № 279 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-2", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик, на "Мрамор риолит Б" - АД, Брацигово (ДВ, бр. 32 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Пазарджик считано от 1 януари 2007 г."
1.66. В Решение № 276 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Кочериново", намиращо се в землището на Кочериново, област Кюстендил (ДВ, бр. 32 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Кочериново считано от 1 януари 2007 г."
1.67. В Решение № 277 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Благоевград", намиращо се в землището на с. Покровник, община Благоевград (ДВ, бр. 32 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Благоевград считано от 1 януари 2007 г."
1.68. В Решение № 275 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гоце Делчев, блок 1", намиращо се в землището на гр. Гоце Делчев, област Благоевград (ДВ, бр. 32 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Гоце Делчев, считано от 1 януари 2007 г."
1.69. В Решение № 481 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от участък "Зад дигата" на находище "Вълково", разположено в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград (ДВ, бр. 51 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Сандански считано от 1 януари 2007 г."
1.70. В Решение № 391 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Рудината", район "Кремиковци", Столична община, област София (ДВ, бр. 42 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.71. В Решение № 403 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от участък "Запад" на находище "Челопечене", район "Кремиковци", Столична община, област София (ДВ, бр. 44 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.72. В Решение № 518 на Министерския съвет от 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ястребна", с. Ястребна, община Ситово, област Силистра (ДВ, бр. 50 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ситово считано от 1 януари 2007 г."
1.73. В Решение № 405 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - граносиенити, от находище "Божема", с. Сливово, област Бургас, на "Геотехмин - консулт и инженеринг" - ООД, София (ДВ, бр. 44 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Средец считано от 1 януари 2007 г."
1.74. В Решение № 467 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Селимица", район "Нови Искър", Столична община, област София, на "МСЕ-2001" - ООД, София (ДВ, бр. 50 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.75. В Решение № 599 на Министерския съвет от 2004 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобитите права от "Керамична къща Стралджа" - ЕООД, Стралджа, за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Конак тарла", община Стралджа, област Ямбол (обн., ДВ, бр. 68 от 2004 г.; попр., бр. 52 от 2007 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стралджа считано от 1 януари 2007 г."
1.76. В Решение № 600 на Министерския съвет от 2004 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобитите права от "Керамична къща Стралджа" - ЕООД, Стралджа, за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Блатото", община Стралджа, област Ямбол (ДВ, бр. 68 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стралджа считано от 1 януари 2007 г."
1.77. В Решение № 566 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище "Мизия", с. Върбешница, община Мездра, област Враца, на "Булнед" - ЕООД, Враца (обн., ДВ, бр. 62 от 2004 г.; попр., бр. 64 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Мездра считано от 1 януари 2007 г."
1.78. В Решение № 567 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - туфи, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Велика", община Царево, област Бургас, на ЕТ "Димитър Киров - 45" - Бургас (обн., ДВ, бр. 62 от 2004 г.; попр., бр. 64 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Царево считано от 1 януари 2007 г."
1.79. В Решение № 274 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Дядово Бомил", община Нова Загора, област Сливен, на СД "Бомил - ресурси, Калчев и сие" - Нова Загора (обн., ДВ, бр. 32 от 2004 г.; изм., бр. 63 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Нова Загора считано от 1 януари 2007 г."
1.80. В Решение № 521 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Нова Шипка", участък "Южен", община Долни чифлик, област Варна, на "ЗСК - Девня" - АД, Девня (ДВ, бр. 57 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Долни чифлик считано от 1 януари 2007 г."
1.81. В Решение № 644 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства от находище "Витина-2", с. Витина, община Рудозем, област Смолян, на "Стоунс Къмпани БГ" - ООД, Пловдив (ДВ, бр. 74 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Рудозем считано от 1 януари 2007 г."
1.82. В Решение № 569 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гранодиорити, по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище "Спанчевци", община Вършец, област Монтана, на "Дано - Р" - ЕООД, София (обн., ДВ, бр. 62 от 2004 г.; попр., бр. 64 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Вършец считано от 1 януари 2007 г."
1.83. В Решение № 712 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Пещерата", разположено в землището на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград (ДВ, бр. 80 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Благоевград считано от 1 януари 2007 г."
1.84. В Решение № 724 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Светлен", разположено в землището на с. Светлен, община Попово, област Търговище (ДВ, бр. 83 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Попово считано от 1 януари 2007 г."
1.85. В Решение № 729 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Троица", разположено в землището на с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Велики Преслав считано от 1 януари 2007 г."
1.86. В Решение № 726 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гергьовица", разположено в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Пещера считано от 1 януари 2007 г."
1.87. В Решение № 775 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Чернево", община Суворово, област Варна (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Суворово считано от 1 януари 2007 г."
1.88. В Решение № 966 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Люляка", разположено в землището на с. Чернево, община Суворово, област Варна (ДВ, бр. 110 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Суворово считано от 1 януари 2007 г."
1.89. В Решение № 517 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Дренака запад", участък "Запад", община Девня, област Варна, на "Люляка" - ЕАД, Девня (ДВ, бр. 47 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Девня считано от 1 януари 2007 г."
1.90. В Решение № 770 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Ели дере", разположено в землището на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Септември считано от 1 януари 2007 г."
1.91. В Решение № 776 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити и доломитни варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Студена - участък II", с. Студена, община Перник, област Перник (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Перник считано от 1 януари 2007 г."
1.92. В Решение № 728 на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Студена-1", намиращо се в землището на с. Студена, община Перник, област Перник (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 102 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Перник считано от 1 януари 2007 г."
1.93. В Решение № 811 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Черепиш" - участък "Дълбоки дол", с. Лютиброд, община Мездра, област Враца (ДВ, бр. 94 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Мездра считано от 1 януари 2007 г."
1.94. В Решение № 774 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Акациите - 1", община Бургас, област Бургас, на "Вая - 96" - ООД, Бургас (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Бургас считано от 1 януари 2007 г."
1.95. В Решение № 772 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - риолити, от находище "Лозен", община Любимец, област Хасково, на "Пътни строежи" - АД, Пловдив (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Любимец считано от 1 януари 2007 г."
1.96. В Решение № 833 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Драгоево", разположено в землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен (ДВ, бр. 96 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Велики Преслав считано от 1 януари 2007 г."
1.97. В Решение № 725 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Чирен", разположено в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца (ДВ, бр. 83 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Враца считано от 1 януари 2007 г."
1.98. В Решение № 771 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахиандезити, от находище "Еневи могили", община Тунджа, област Ямбол, на "Петрос - 2001" - ООД, Ямбол (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Тунджа считано от 1 януари 2007 г."
1.99. В Решение № 980 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Яковия чифлик", община Асеновград, област Пловдив, на "Асеновградски строител" - ООД, Асеновград (ДВ, бр. 115 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Асеновград считано от 1 януари 2007 г."
1.100. В Решение № 1017 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Дебела могила", община Радомир, област Перник, на "Алпа - 2000" - ООД, Перник (ДВ, бр. 1 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Радомир считано от 1 януари 2007 г."
1.101. В Решение № 1020 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахиандезити, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Бремор", община Перник, област Перник, на "Грит морел" - ЕООД, София (ДВ, бр. 1 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Перник считано от 1 януари 2007 г."
1.102. В Решение № 390 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и долерити, от находище "Аламура", с. Ракитница и с. Кирилово, община Стара Загора, област Стара Загора, на ЕТ "Тера 90 - Георги Врановски" - Пловдив (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; попр., бр. 50 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стара Загора считано от 1 януари 2007 г."
1.103. В Решение № 1019 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Ерден", община Бойчиновци, област Монтана, на "ТБМ 2000" - ЕООД, Монтана (ДВ, бр. 1 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Бойчиновци считано от 1 януари 2007 г."
1.104. В Решение № 887 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Студена - участък III", разположено в землището на с. Студена, община Перник, област Перник (ДВ, бр. 104 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Перник считано от 1 януари 2007 г."
1.105. В Решение № 888 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломитизирани варовици и доломити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Смолско", разположено в землището на с. Смолско, община Мирково, Софийска област (ДВ, бр. 104 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Мирково считано от 1 януари 2007 г."
1.106. В Решение № 889 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Скравена", разположено в землището на с. Скравена, община Ботевград, Софийска област (ДВ, бр. 101 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ботевград считано от 1 януари 2007 г."
1.107. В Решение № 962 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Ветрище", разположено в землището на с. Ветрище, община Шумен, област Шумен (ДВ, бр. 110 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Шумен считано от 1 януари 2007 г."
1.108. В Решение № 1018 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Килик" ("Каспичан"), разположено в землището на Каспичан, община Каспичан, област Шумен (ДВ, бр. 1 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Каспичан считано от 1 януари 2007 г."
1.109. В Решение № 769 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гранитово", разположено в землищата на с. Гранитово и с. Бела, община Белоградчик, област Видин (ДВ, бр. 87 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Белоградчик считано от 1 януари 2007 г."
1.110. В Решение № 773 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - габродиабази, от находище "Ошане", с. Ошане, община Белоградчик, област Видин, на "Видапътстрой" - ЕАД, Видин (ДВ, бр. 89 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Белоградчик считано от 1 януари 2007 г."
1.111. В Решение № 982 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Горно Павликени 88", разположено в землището на с. Горно Павликени, община Ловеч, област Ловеч (ДВ, бр. 115 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ловеч считано от 1 януари 2007 г."
1.112. В Решение № 46 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гложене" ("Нановица"), разположено в землището на Ябланица, община Ябланица, област Ловеч (ДВ, бр. 11 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ябланица считано от 1 януари 2007 г."
1.113. В Решение № 67 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити, от находище "Браница", община Камено, област Бургас, на "Порт ойл" - ООД, Бургас (ДВ, бр. 15 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Камено считано от 1 януари 2007 г."
1.114. В Решение № 115 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Полето", община Благоевград, област Благоевград, на "Агромах" - ЕООД, Благоевград (ДВ, бр. 19 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Благоевград считано от 1 януари 2007 г."
1.115. В Решение № 160 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Кирмец", община Сливен, област Сливен, на ЕТ "Такси - Рони - Красимир Цонев" - Сливен (ДВ, бр. 23 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Сливен считано от 1 януари 2007 г."
1.116. В Решение № 167 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кокошките", община Хаджидимово, област Благоевград, на "Шербетов - М" - ООД, гр. Гоце Делчев (ДВ, бр. 23 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Хаджидимово считано от 1 януари 2007 г."
1.117. В Решение № 152 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Канарата", община Баните, област Смолян, на "Кандурови" - ООД, с. Баните, област Смолян (ДВ, бр. 23 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Баните считано от 1 януари 2007 г."
1.118. В Решение № 189 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Крепост", участък "Запад", община Димитровград, област Хасково, на "Пим - продукт" - ООД, Димитровград (ДВ, бр. 26 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Димитровград считано от 1 януари 2007 г."
1.119. В Решение № 243 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Идринизица", община Самоков, Софийска област, на "Елити" - ООД, Самоков (ДВ, бр. 33 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Самоков считано от 1 януари 2007 г."
1.120. В Решение № 312 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити, от находище "Асара", община Кирково, област Кърджали, на "Маказа" - ООД, с. Чорбаджийско, област Кърджали (ДВ, бр. 38 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Кирково считано от 1 януари 2007 г."
1.121. В Решение № 429 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахибазалти, от находище "Иречеково", община Стралджа, област Ямбол, на "Технострой - инженеринг - 99" - АД (ДВ, бр. 44 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стралджа считано от 1 януари 2007 г."
1.122. В Решение № 515 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Маломир", община Тунджа, област Ямбол, на "Технострой - инженеринг - 99" - АД (ДВ, бр. 47 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Тунджа считано от 1 януари 2007 г."
1.123. В Решение № 516 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Инджейско блато", община Несебър, област Бургас, на "Трансатлантик фрейтърс, инк." (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 56 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Несебър считано от 1 януари 2007 г."
1.124. В Решение № 948 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Станчов връх", разположено в землището на Луковит, община Луковит, област Ловеч (ДВ, бр. 110 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Луковит считано от 1 януари 2007 г."
1.125. В Решение № 598 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Гърлата", община Ямбол, област Ямбол (ДВ, бр. 56 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ямбол считано от 1 януари 2007 г."
1.126. В Решение № 634 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - латити, от находище "Събев баир", община Тунджа, област Ямбол, на ЕТ "Явор - П - Петър Петров" - Ямбол (ДВ, бр. 58 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Тунджа считано от 1 януари 2007 г."
1.127. В Решение № 633 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Крибул", с. Крибул, община Сатовча, област Благоевград, на СД "Фемили - Филибев - с-ие" (ДВ, бр. 58 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Сатовча считано от 1 януари 2007 г."
1.128. В Решение № 656 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Шумнатица", с. Студена, община Перник, област Перник, на "Мабастрой" - ЕООД, София (ДВ, бр. 61 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Перник считано от 1 януари 2007 г."
1.129. В Решение № 672 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъл, от находище "Кубратово-1", Столична община, област София, на "Геопет М" - ООД, София (ДВ, бр. 62 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.130. В Решение № 740 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Таньова могила", разположено в землището на Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново (ДВ, бр. 74 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Лясковец считано от 1 януари 2007 г."
1.131. В Решение № 833 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Хидроекопим-1", Столична община, област София, на "Хидроекопим" - ООД, София (ДВ, бр. 89 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Столичната община считано от 1 януари 2007 г."
1.132. В Решение № 914 на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Сушево", община Момчилград, област Кърджали (ДВ, бр. 98 от 2005 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Момчилград считано от 1 януари 2007 г."
1.133. В Решение № 999 на Министерския съвет от 2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Цареви ливади", община Суворово, област Варна, на "Фининвестмънт" - ЕООД, Варна (ДВ, бр. 1 от 2006 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Суворово считано от 1 януари 2007 г."
1.134. В Решение № 72 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Марчево", община Гърмен, област Благоевград, на "Бистрица 2002" - ЕООД, гр. Гоце Делчев (ДВ, бр. 15 от 2006 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Гърмен считано от 1 януари 2007 г."
1.135. В Решение № 71 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, от находище "Чифлика", община Асеновград, област Пловдив, на "Диспиан - строй" - ООД, Смолян (ДВ, бр. 15 от 2006 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Асеновград считано от 1 януари 2007 г."
1.136. В Решение № 360 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Зимница", община Мъглиж, област Стара Загора (ДВ, бр. 44 от 2006 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Мъглиж считано от 1 януари 2007 г."
1.137. В Решение № 361 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Братя Кунчеви", община Стара Загора, област Стара Загора (ДВ, бр. 44 от 2006 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стара Загора считано от 1 януари 2007 г."
1.138. В Решение № 398 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище "Казармата", община Ивайловград, област Хасково, на "Марин Батуров" - ЕООД, София (ДВ, бр. 46 от 2006 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ивайловград считано от 1 януари 2007 г."
1.139. В Решение № 919 на Министерския съвет от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити, от находище "Козарево" (участък "Козарево 1" и участък "Козарево 2"), намиращо се в землището на с. Козарево, община Тунджа, област Ямбол (ДВ, бр. 106 от 2004 г.), се създава т. 9а:
"9а. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Тунджа считано от 1 януари 2007 г."
1.140. В Решение № 660 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Маркова могила", участък "Чомаковци", община Червен бряг, област Плевен (ДВ, бр. 75 от 2006 г.), се създава т. 9.4:
"9.4. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Червен бряг считано от 1 януари 2007 г."
1.141. В Решение № 661 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Бъркач", община Долни Дъбник, област Плевен (ДВ, бр. 75 от 2006 г.), се създава т. 9.4:
"9.4. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Долни Дъбник считано от 1 януари 2007 г."
1.142. В Решение № 752 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Кремена - Пападопулос", община Мездра, област Враца, на ЕТ "Пападопулос - Константинос Пападопулос" - София (ДВ, бр. 91 от 2006 г.), т. 9.6 се изменя така:
"9.6. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Мездра считано от 1 януари 2007 г."
1.143. В Решение № 805 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, от находище "Воденицата - 5", община Ивайловград, област Хасково, на "Булгнайс" - ООД, Ивайловград (ДВ, бр. 96 от 2006 г.), т. 9.6 се изменя така:
"9.6. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Ивайловград."
1.144. В Решение № 811 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от участък "Адата запад" на находище "Адата", община Първомай, област Пловдив, на "Витал транс" - ООД, Първомай (ДВ, бр. 98 от 2006 г.), т. 9.6 се изменя така:
"9.6. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Първомай."
1.145. В Решение № 903 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Побит камък", община Елин Пелин, Софийска област, на "Динел" - ЕООД, София (ДВ, бр. 4 от 2007 г.), т. 9.6 се изменя така:
"9.6. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Елин Пелин."
1.146. В Решение № 905 на Министерския съвет от 2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Габи", Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил, на "Ди Ви Би" - ООД, София (ДВ, бр. 4 от 2006 г.), т. 9.6 се изменя така:
"9.6. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Бобошево."
1.147. В Решение № 262 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - шисти, от находище "Крушево", участък "Пандимон", община Гърмен, област Благоевград, на "Илинденски мрамор" - ООД, София (ДВ, бр. 37 от 2007 г.), т. 9.6 се изменя така:
"9.6. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Гърмен."
1.148. В Решение № 386 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Полето - север", с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград (ДВ, бр. 48 от 2007 г.), т. 9.6 се изменя така:
"9.6. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Благоевград."
1.149. В Решение № 471 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити, от находище "Шилестия кайряк", община Карнобат, област Бургас, на ЕТ "Явор - П - Петър Петров" - Ямбол (ДВ, бр. 59 от 2007 г.), т. 9.5 се изменя така:
"9.5. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Карнобат."
1.150. В Решение № 44 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Баба Тодора", община Карнобат, област Бургас, на ЕТ "Явор - П - Петър Петров" - Ямбол (ДВ, бр. 57 от 2007 г.), т. 9.5 се изменя така:
"9.5. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Карнобат."
1.151. В Решение № 385 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Черничево", с. Крупник, община Симитли, област Благоевград (ДВ, бр. 48 от 2007 г.), т. 9.6 се изменя така:
"9.6. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Симитли."
1.152. В Решение № 546 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Анастасия", община Бургас, област Бургас, на "Еврокар" - ООД, Бургас (ДВ, бр. 70 от 2007 г.), т. 9.5 се изменя така:
"9.5. Двадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Бургас."
1.153. В Решение № 448 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Елаците", в землищата на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, и Перущица, община Перущица, област Пловдив (ДВ, бр. 57 от 2007 г.), т. 9.5 се изменя така:
"9.5. Петнадесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стамболийски и петнадесет на сто - по бюджета на община Перущица."
1.154. В Решение № 384 на Министерския съвет от 2007 г. за предоставяне на концесия на избрания за спечелил неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Кунино", с. Кунино, община Роман, област Враца (ДВ, бр. 48 от 2007 г.), т. 3 се изменя така:
"3. Тридесет на сто от изплатеното от концесионера концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Роман."
2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да предложи на концесионерите по действащите концесионни договори изменение на договорите, в съответствие с това решение, както и в съответствие с измененията и допълненията на Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, направени с Постановление № 128 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), и да сключи допълнителни споразумения към договорите.

Предмет на концесията
концесия за добив

Пълно описание на предмета на концесията
Експлоатация на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци от находище "Побит камък"

Срок на концесията
25

Срок на концесията до дата
16.02.2032

Дата на сключване на концесионния договор
16.02.2007

Дата на влизане в сила на концесионния договор
16.02.2007

Вид на обекта
подземни богатства - строителни материали

Наименование на обека
находище "Побит камък"

Описание и границите на обекта
концесионна площ в размер 178 410 кв. м, покриваща площта на утвърдените запаси на находище "Побит камък" и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията

Административна област
София-област

Община
Елин Пелин

Населено място
Нови хан

акт (актове) за собственост на обекта на концесията

Скици, планове, карти, схеми, и др.

Координати на концесионната територия (площ)
1. концесионна площ "Побит камък", Координатна система: 70-IX, от 17 координати

№ X Y
1 4591507.6 8524596.7
2 4591551.5 8525364.7
3 4591498.9 8525405.7
4 4591329.9 8525352.6
5 4591307.0 8525282.5
6 4591298.1 8525248.4
7 4591426.5 8525190.2
8 4591467.7 8525075.6
9 4591402.5 8525016.3
10 4591284.3 8524903.5
11 4591277.4 8524845.8
12 4591265.6 8524825.7
13 4591238.1 8524799.2
14 4591210.0 8524768.7
15 4591193.6 8524702.4
16 4591191.4 8524541.9
17 4591429.7 8524570.8

Координати на находището на подземно богатство
1. находище "Побит камък", Координатна система: 70-IX, от 9 координати

№ X Y
1 4591450.0 8524640.0
2 4591490.0 8525340.0
3 4591307.0 8525282.5
4 4591298.1 8525248.4
5 4591426.5 8525190.2
6 4591467.7 8525075.6
7 4591402.5 8525016.3
8 4591284.3 8524903.5
9 4591277.4 8524845.8

Наименование на търговеца-концесионер
"Динел" ЕООД

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
гр. София

Адрес на управление на търговеца-концесионер
район "Красно село", ул. "Ивайло", 19

Представителство на търговеца-концесионер
Марина Златкова Чалъкова

Данни по фирмената регистрация
Регистър за търговски дружества при Софийски градски съд, парт. N 61987, том 700, стр. 113, по ф.д. 4522/2001

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер
122012910

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на регионалното развитие и благоустройството

Лице, представляващо органа
Асен Димитров Гагагузов

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на енергетиката

Имуществени права на концесионера
Чл. 5.1. да добива пясъци от находище "Побит камък" в границите на концесионната площ… .
Чл. 5.2. право на собственост върху добитото количество пясъци и технологичните отпадъци от находище "Побит камък" …
Чл.5.3. да ползва подземните богатства - пясъци от находище "Побит камък" … .
Чл. 5.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите пясъци.
Чл. 5.5. да ползва за срока на концесията, в съответствие с разпоредбите на Закона за подземните богатства, съществуващата до момента на подписване на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището на пясъци "Побит камък".
Чл. 5.6. да извършва необходимите дейности, свързани с добива, вкл. допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства само в границите на находището и при условията на този договор.

Чл. 14. (2) Концесионерът може да поиска съдействие от концедента в случай, че предприетите от него действия по ал. 1 (когато осъществяването на концесията и изпълнението на концесионния договор се препятстват или затрудняват от права на трети лица, концесионерът предприема самостоятелно правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица), са останали без последствия и е представил надлежни доказателства за това.
...
Чл. 25. В рамките на предоставените му права по този договор, единствено концесионерът има право да добива пясъци в рамките на находище "Побит камък".
Чл. 26. Концесионерът става собственик на добитото количество пясъци и може да го използва при условията на този договор.
Чл. 27. Концесионерът има право да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите, които има право само той да извършва съгласно този договор.
Чл. 28. За осъществяването на концесията, предмет на настоящия договор, не се изискват инвестиции от страна на концесионера..

Имуществени задължения на концесионера
Чл. 6.2. Да изготви и представи за съгласуване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, цялостен работен проект за добив и първична преработка, чието съдържание следва да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и с работната програма за разработка на находище "Побит камък".
Чл. 6.3. Да изготви и представи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, проект за рекултивация на концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1, съгласуван от компетентните органи, в чието съдържание следва да се посочи размерът на необходимите парични средства за извършване на заложените мероприятия в него;
Чл.6.4. Да разработва и представя в Министерство на регионалното развитие и благоустройството годишен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства.
Чл.6.5. да разработва и представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството веднъж годишно отчет, относно изпълнение на задълженията по концесионния договор и извършените инвестиции за предходната година.
Чл.6.6. да съгласува с Министерство на регионалното развитие и благоустройството наложилите се последващи изменения на годишните работни проекти, след съгласуване с компетентните държавни органи;
Чл.6.7. да извърши геодезически измервания за състоянието на находището и в съответствие с чл. 81 от Закона за подземните богатства да състави точен и подробен план на кариерата в М 1: 1000;
Чл. 6.8. да отложи на терена и стабилизира по подходящ начин всички точки по чупките на концесионната площ;
Чл. 6.9. да допуска по всяко време до концесионната площ по чл. 2, ал.1, т. 1 контролни органи и оторизирани представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията във връзка с концесията;
Чл. 6.10. да води и предоставя на министъра на регионалното развитие и благоустройството и в Министерство на околната среда и водите подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището;
Чл.6.11. да не предоставя на трети лица, без разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;
Чл.6.12. да приеме и търпи, при форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, да добиват и ползват съответното подземно богатство в границите на концесионната площ, където е предоставена концесията, без за това да му се дължи обезщетение или компенсация;
Чл.6.13. да предоставя ежегодно, както и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване движението на запасите от подземни богатства и процента на загуби;
Чл.6.14. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземните богатства;
Чл.6.15. да предвижда в годишните работни проекти средства и мерки за рекултивация и опазване на околната среда и водите;
Чл.6.16. да съгласува предварително с компетентните органи по горите и земеделските земи извършването на нови разкривни работи и да спазва стриктно законите, регулиращи опазването и възстановяването на горите и земеделските земи;
Чл.6.17. да разработва и използва добивни технологии, които създават по-малко вибрации, шум и/или други замърсители;
Чл.6.18. да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
Чл.6.19. Да стабилизира на терена граничните точки на концесионната площ.

Чл. 10, ал. 2, т. 2. Да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
...
Чл. 10, ал. 2, т. 6. Да започне добивните работи след представяне в Министерство на регионалното развитие и благоустройството на цялостния работен проект за добив по чл. 6, т. 2 от този договор.

Чл. 10, ал. 2, т. 13. да осигури извършването на оглед на място на територията на концесионната площ, преди началото на добивните работи, от специалисти-археолози от Исторически музей - гр. София, които да установят дали в нейните граници попадат неизвестни до момента археологически обекти.

Чл. 12. (1) Концесионерът е длъжен да застрахова в полза на Концедента и за своя сметка обекта на концесия по чл. 2, ако той може да бъде застрахован съгласно Кодекса за застраховането.
(2) Концесионерът е длъжен да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука", за всички действия и/или дейности във връзка с концесията, според действащото законодателство.
Чл. 13.(2) Ако, което и да е лице предяви пряко или непряко, каквито и да е претенции спрямо концедента за щети, произлезли пряко или непряко вследствие на този договор и които се дължат на виновно поведение на концесионера, то концесионерът е длъжен да оневини концедента и да овъзмезди щетите.

Чл. 14. (1) В случаите, когато осъществяването на концесията и изпълнението на този договор се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, концесионерът е длъжен да предприеме самостоятелно правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица.
(2) Концесионерът може да поиска съдействие от концедента в случай, че предприетите от него действия по ал. 1 са останали без последствия и е представил надлежни доказателства за това.
(3) Концедентът се задължава да извърши действията по предходната алинея в съответствие с изискванията на българското законодателство.
(4) Разходите за предприетите действия по ал. 1 и 3 са за сметка на концесионера.

Чл. 20. (1) При констатиране в концесионната площ на други обекти, подлежащи на концесия, концесионерът е длъжен незабавно да уведоми концедента и да предприеме необходимите действия за опазване и съхраняване на обектите.
(2) Концесионерът е длъжен да осигурява възможност за всички трети лица получили концесия за други обекти, извън предмета на този договор, попадащи в границите на концесионната площ , да реализират правата си.

Чл. 28. (2) Всички инвестиции в района на концесионната площ, ако и доколкото се извършват, са за сметка и риск на концесионера.

чл. 30. Концесионерът няма право да се разпорежда по какъвто и да е начин с концесията и свързаните с нея права и задължения, освен при условията и по ред на действащото законодателство.
Чл. 31. Концесионерът няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесия.
Чл. 32. Концесионерът няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесия.
Чл. 33. (1) Концесионерът няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този договор на трети лица, освен при условията и по реда на действащото законодателство.
Чл. 34. (2) Концесионерът е длъжен да предоставя на министърът на регионалното развитие и благоустройството всички договори с подизпълнители в 10 дневен срок от тяхното сключване.
Чл. 34. (3) Концесионерът е длъжен да съобразява договорите с подизпълнителите с изискванията на този договор.
Чл. 41. (2) Концесионерът е длъжен да осигурява достъп на оторизирани представители на концедента за осъществяване на необходимия контрол.

Имуществени права на концедента
Чл. 7.2. Право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, научно-техническа и друга информация и документация във връзка с находището.
Чл. 7.3. Да получава регулярно и при поискване съществуващата геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация и информация за осъществяване на концесията.
Чл. 7.4. Да контролира изпълнението на поетите задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп по всяко време до концесионната площ.
Чл. 7.5. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията на концесията, определени с РМС № 903/2006 г. при условията на този договор.

Чл. 13. (1) Концедентът не може да носи каквато и да е отговорност за щети, произлезли в следствие на този договор.
(2) Ако което и да е лице предяви пряко или непряко каквито и да е претенции спрямо концедента за щети, произлезли пряко или непряко вследствие на този договор и които се дължат на виновно поведение на концесионера, то концесионерът е длъжен да оневини концедента и да овъзмезди щетите.
….
Чл. 28. (2) Всички инвестиции в района на концесионната площ, ако и доколкото се извършват са за сметка и риск на концесионера. Концедентът придобива право на собственост върху всяко подобрение или по приращение от момента на тяхното възникване.

Имуществени задължения на концедента
Чл. 8.1. Да предаде обекта по чл. 2 на концесионера, в срок един месец представянето на точен и подробен план на кариерата и след като са отложени и стабилизирани по подходящ начин на терена всички точки по чупките на концесионната площ, съгласно чл. 6, т. 7 и т. 8 от този договор;
Чл. 8.2. Да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор.
Чл. 8.3. Да не създава ограничения на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и концесионния договор;
Чл. 8.4. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера работни проекти.

Чл. 14. (3) Концедентът се задължава да извърши действията по предходната алинея (да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията), в съответствие с българското законодателство.

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 16. (1) Концесионерът по настоящия договор е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този договор в две насоки:
1. гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор;
2. гаранция за изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени.
(2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични.
(3) Гаранциите за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор следва да се предоставят във вид на потвърдена безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка:
1. за първия отчетен период гаранцията е в размер 2333 лв. и се предоставя на концедента в 60-дневен срок от сключване на концесионния договор;
2. за всеки следващ отчетен период, определен по чл. 24, ал. 1, т. 2 от този договор, гаранцията е в размер 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходния период и се предоставя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;
3. гаранцията по т.1 и т.2 следва да бъде валидна до 60-я ден от изтичането на съответния отчетен период.
(4) гаранцията за изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията, се предоставя чрез откриване на специална банкова сметка в посочена от концедента банка, в която концесионерът следва да отчислява всяка година за целия срок на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на необходимите парични средства за опазване на околната среда и рекултивация, предвидени в проекта по чл. 6, т. 3.
(5) Банковата сметка по ал.4, се предоставя в срок до 30 дни от датата на представяне на проекта по чл. 6, т. 3. В същия срок в банковата сметка се внася и съответната сума за първата година от срока на концесията.
(6) За всяка следваща година от срока на концесията съответната дължима сума се внася в банковата сметка по ал. 4 до 31 януари на текущата година.
(7) Средствата по ал. 4 се натрупват в банковата сметка в продължение на целия срок на концесията.
(8) Средствата в сметката по ал. 4 са собственост на концесионера, но трябва да бъдат блокирани само за целите на проекта по чл.6, т. 3.
(9) При откриване на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното:
1. при предоставяне от страна на концесионера на документи, удостоверяващи по несъмнен начин пълното или частично изпълнение на рекултивационните мероприятия, от проекта по чл. 6, т. 3, средствата от сметката по ал. 4 се освобождават пълно или частично в 30 - дневен срок с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице в полза на концесионера.
2.при неизпълнение на задължения на концесионера, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията, средствата от сметката по ал. 4 се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на концесионера;
3. В случай, че натрупаните по сметката средства не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта по чл. 6, т. 3, разликата се поема от концесионера.
4. при прекратяване на договора по вина на концесионера, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително министърът на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на проекта по чл. 6, т. 3.
(10) В сроковете по чл.16 от този договор концесионерът следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията на всички предходни разпоредби.

Чл. 35. (1) За неизпълнение на този договор ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение както на преки разпоредби на този договор, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този договор, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или съседните обекти, например защитени територии, резервати, минерални води и пр.
(2) Привличането на подизпълнители не освобождава концесионера от задълженията му по този договор. Неизпълнение на задължение по този договор е налице при действие и/или бездействие, както от страна на концесионера, така и на негов подизпълнител.

Чл. 37. (1) При забавено изпълнение на задължения за плащане по този договор, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта.
(2) При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този договор повече от 30 дни, неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 30 на сто.
(3) При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този договор за повече от 3 месеца, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
Чл. 38. (1) При виновно неизпълнение или забавено изпълнение на непаричните задължения, визирани в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4 от този договор, неизправната страна дължи освен реалното изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто на ден, върху стойността, определена по реда на чл. 24, ал. 1, т. 4 и 5 от настоящия договор.
(2) При виновно неизпълнение или забавено изпълнение на непаричните задължения, визирани в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4 от този договор за повече от 3 месеца, освен реално изпълнение и правото да получи неустойките по предходната разпоредба, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
(3) При неизпълнение на непаричното задължение по чл.6, т. 5, концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка в размер 5% от годишното концесионно възнаграждение за съответната година.
Чл. 39. При неизпълнение на концесионния договора изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.
(2) При системно неизпълнение на концесионния договор или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати договора с едностранно писмено предизвестие.
Чл. 40. (1) При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по концесионния договор или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението.

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 35. (1) За неизпълнение на този договор ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение както на преки разпоредби на този договор, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този договор, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или съседните обекти, например защитени територии, резервати, минерални води и пр.

Чл. 39. При неизпълнение на концесионния договора изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията.
(2) При системно неизпълнение на концесионния договор или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати договора с едностранно писмено предизвестие.
Чл. 40. (1) При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по концесионния договор или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението.

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 21. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, страните могат да променят условията на този договор по взаимно съгласие, както и да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие или едностранно.

Чл. 33. (3) Прехвърлянето на правата по този договор извън случаите по ал. 1 (концесионерът няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този договор на трети лица, освен при условията и по реда на действащото законодателство) е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента без да се дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.

Чл. 37.(3) При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този договор за повече от 3 месеца, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл. 38 (2) При виновно неизпълнение или забавено изпълнение на непаричните задължения, визирани в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4 от този договор за повече от 3 месеца, освен реално изпълнение и правото да получи неустойките по предходната разпоредба, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл. 39. (2) При системно неизпълнение на договора или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати договора с едностранно писмено предизвестие.

Чл. 43. Преди изтичане на срока, този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени в договора.
Чл. 44. Освен в предвидените в Закона за подземните богатства и в други разпоредби на този договор случаи, настоящият договор може да бъде прекратен с 3-месечно писмено предизвестие от която и да е от страните при:
1. съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия, които го правят негоден след промиване за обикновени бетони I, и II група, за производство на горещи асфалтови смеси;
2. промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване;
Чл. 45. По взаимно съгласие, при възникване на условията, предвидени в т. 1 и т. 2 на чл. 44, вместо прекратяване страните могат:
1. да спрат действието на договора до възстановяване на фактическата обстановка;
2. да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка;
Чл. 46. (1) Концедентът има право да спре действието на този договор, когато концесионерът извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават условията на настоящия договор. В случай на спиране на действието на концесията, концедентът уведомява писмено концесионера за причините и му определя подходящ срок за съобразяване с условията на договора.
(2) Когато действието на този договор е спряно по реда на ал. 1, концесионерът няма право да упражнява правата си по концесионния договор, както и да търси обезщетение за пропуснати ползи за периода на спиране.
(3) Спирането по ал.1 не удължава срока на настоящия договор.
(4) Този договор може да бъде прекратен с Решение на концедента, когато действието му е било спряно по реда на този член и концесионера не е отстранил причините в дадения му по ал. 1 срок.Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 29. (1) При предсрочно прекратяване на договора по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на концесионера, на концесионера се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на договора.
(2) Обезщетение се заплаща за всички предварително съгласувани подобрения, за несъгласуваните подобрения обезщетение не се дължи.

Чл. 47. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този договор обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи.
Чл. 48. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи.
Чл. 49. Концесионерът няма право на задържане за дължими обезщетения по този договор.
Чл. 50. Във всички случаи на прекратяване на концесионния договор концесионерът предава държането на находището по чл. 1 като за целта страните по договора съставят и подписват констативен протокол.

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 37. (3) При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този договор за повече от 3 месеца, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл. 38 (2) При виновно неизпълнение или забавено изпълнение на непаричните задължения, визирани в чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4 от този договор за повече от 3 месеца, освен правото да получи неустойките по предходната разпоредба, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл. 39. (2) При системно неизпълнение на концесионния договор или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати договора с едностранно писмено предизвестие.

Чл. 47. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този договор обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи.
Чл. 48. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи.
Чл. 49. Концесионерът няма право на задържане за дължими обезщетения по този договор.
Чл. 50. Във всички случаи на прекратяване на концесионния договор концесионерът предава държането на находището по чл. 1 като за целта страните по договора съставят и подписват констативен протокол.
Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 22.(1) Срещу предоставената концесия, концесионерът дължи на концедента определено съгласно този договор възнаграждение - концесионно възнаграждение.
Чл. 23.
Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се по Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, ДВ бр. 59 от 1999 г.) и се оформя съгласно приложените към този договор Образец - отчет за дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 3) и Правила за отчитане на основните производствени разходи (Приложение № 4).(Изтрит с решение № 804 от 05.12.2007) Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали - Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с ПМС № 127/1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) и се оформя съгласно приложения към този ДОГОВОР - Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение.
(Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)
Чл. 24. (1) Концесионното възнаграждение се определя и дължи от концесионера, както следва:
1. периодични парични възнаграждения за целия срок на концесията, дължими на шестмесечни вноски, като срокът за плащане е 30-то число на месеца, следващ отчетния период;
2. отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
3.
размерът на възнаграждението по т. 1 се определя конкретно за всяка шестмесечна вноска като сума от 7 на сто върху стойността, определена съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, когато добитата суровина се реализира след преработка;(Изтрит с решение № 804 от 05.12.2007) размерът на концесионното възнаграждение се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, като седем на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период. Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "в" и ал. 4 от методиката, концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от 0.40 лв./т, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 година.(Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)
4. размерът на концесионното възнаграждение за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 8110 куб.м краен продукт и концесионното възнаграждение на 1 куб.м краен продукт за предходното шестмесечие.
(2) Сумите по дължимото концесионно възнаграждение се внасят от концесионера по сметка посочена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Когато стойността (базата) за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответния отчетен период е по-ниска от стойността за предходния отчетен период, концедентът може да поиска представянето на допълнителна информация към отчета по чл. 23 от страна на концесионера.(Изтрит с решение № 804 от 05.12.2007)Ал. 3 се отменя.(Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)
(4) Концесионерът се задължава в 30 дневен срок след изтичането на всеки отчетен период да представя в Министерство на регионалното развитие и благоустройството отчета по чл. 23.
(5)
Част от концесионното възнаграждение по ал. 1, в размер на 30 на сто от сумата, определена по реда на ал. 1, т. 3 се внася в бюджета на община Елин Пелин, в посочена писмено от кмета на общината разплащателна сметка. В срока по ал. 1, т. 1 концесионерът представя на концедента и документ, удостоверяващ плащането към общината.(Изтрит с решение № 804 от 05.12.2007)Тридесет на сто от изплатеното от КОНЦЕСИОНЕРА концесионно възнаграждение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Елин Пелин.(Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)
(6) Размерът на концесионното възнаграждение по чл. 1, т. 3 и на минималното концесионно възнаграждение по ал. 1 т. 5 се променя с допълнително споразумение към този договор при промяна на нормативната уредба, уреждаща реда за неговото определяне.

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Чл.24, ал1, т. 5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-малък от 2333 лв.(Изтрит с решение № 804 от 05.12.2007)Чл. 24 (1) 4. размерът на концесионното възнаграждение за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 7 452 (седем хиляди четиристотин петдесет и два) тона пясъци и предвидената стойност за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "в" от методиката.
5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-нисък от 2 981 (две хиляди деветстотин осемдесет и един) лева.
(Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
няма

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
Приложение № 4 към чл. 11 на НАРЕДБА за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства

Приета с ПМС № 127 от 21.06.1999 г., обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.

МЕТОДИКА за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали
Чл. 1. Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, наричани по-нататък "суровини", за производството на строителни и скално-облицовъчни материали е "стойността на изхода на рудничното поле", наричана по-нататък "стойността".
Чл. 2. Стойността (С) се определя за единица и за цялото количество:
1. добита и продадена суровина;
2. краен продукт, получен след преработка на добитата суровина;
3. краен продукт, в производството на който се влага добитата суровина.
Чл. 3. (1) Когато добитата суровина се продава директно, без преработка, стойността се определя по следната формула:
С = КР х СПЦ,
където:
КР е реализираното количество добита суровина (т, куб. м);
СПЦ - средно претеглената продажна цена за периода, за който се дължи концесионно възнаграждение (лв./т, куб. м).
(2) Средно претеглената продажна цена се определя на базата на фактически извършените продажби и единичните цени:

n
" k x p
i i
i=1
СПЦ = ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ,
КР

където:
к е количеството суровина при конкретна продажба (т, куб. м);
р - продажната цена за единица (лв./т, куб. м);
п - броят продажби.
(3) Когато в продажната цена са включени транспортни разходи до потребителя или до площадката, от която се извършват продажби на добитата суровина, среднопретеглената продажна цена се определя, като от общите приходи от продажби се извадят транспортните разходи:

І¤ ¤џ
¦ n ¦
¦ " k x p ¦ - ТР
¦ i i ¦
¦ i=1 ¦
¤ ¤±
СПЦ = ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ,
КР

където TР е размерът на транспортните разходи (лв.).
Чл. 4. Когато суровината се продава след преработка, стойността се определя в следната последователност:
1. определя се средно претеглената продажна цена на крайния продукт (СПЦ) след преработката на суровината на базата на фактически извършените продажби и единичните цени зa периода, за който се дължи концесионното възнаграждение:

n
" k x p
i i
i=1
СПЦ = ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ,
КР

където:
КР е количеството реализиран краен продукт (т, куб. м);
2. определят се присъщите разходи за преработка на единица краен продукт (ПРП1), които включват транспортните разходи до работната площадка, където се извършва преработка на суровината, и преките технологични разходи за преработка:

ПТР + ТР
ПРП =¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ,
1 КП

където:
ПТР е размерът на преките технологични разходи за преработка - общо (лв.);
КП - произведеното количество краен продукт (т, куб. м);
3. стойността за единица краен продукт (С ) се определя, като от
1
средно претеглената продажна цена на крайния продукт се извадят присъщите разходи за преработка на единица краен продукт:
С = СПЦ - ПРП ;
1 1
4. стойността за цялото количество (С ) се определя като произведение
2
от произведеното количество краен продукт и стойността за единица, определена съгласно т. 3:
С = КП х С .
2 1
Чл. 5. (1) Когато добитата суровина се влага в производството на друг краен продукт, стойността за единица произведен краен продукт (С ) и
1
стойността за цялото количество произведен краен продукт (С ) се определят
2
по следния начин:


ОПР
g
С1 = ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ x СПЦ,
ОПР
kn

където:
ОПР е размерът на основните производствени разходи за добив (лв.);
g
ОПР - размерът на основните производствени разходи на крайния
kn
продукт (лв.);
СПЦ - средно претеглената продажна цена на крайния продукт за периода (лв./т, куб. м).
С = КП х С ,
2 1
където:
КП е количеството произведен краен продукт (т, куб. м).
(2) Когато добитата суровина се влага в производството на друг краен продукт след първична преработка (трошене, пресяване, отделяне на фракции) в кариерата и не се води отделно счетоводно отчитане на разходите за добив в кариерата, стойността се определя в следната последователност:
1. определя се частта (ОПР ) от основните производствени разходи,
ф
съответстваща на количеството преработена суровина в кариерата, която се влага в производството на друг краен продукт, на базата на нейния относителен дял в общото количество преработена суровина в кариерата:


КП
ф
ОПР = ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ х ОПР ,
ф КП к
к

където:
КП е количеството преработена в кариерата суровина, която се влага в
ф
производството на друг краен продукт (т, куб. м);
КП - общото количество преработена суровина в кариерата (т, куб. м);
к
ОПР - размерът на основните производствени разходи на кариерата
к
(лв.);
2. определя се частта (ПТР ) от преките технологични разходи,
ф
съответстваща на количеството преработена суровина в кариерата, която се влага в производството на друг краен продукт на базата на нейния относителен дял в общото количество преработена суровина в кариерата:


КП
ф
ПТР = ¤¤¤¤¤¤ х ПТР ,
ф КП к
к

където ПТР е размерът на преките технологични разходи на кариерата
к
(лв.);
3. определят се очакваните приходи (ОП) от количеството произведен краен продукт за периода:
ОП = КП х СПЦ,
където:
КП е количеството произведен краен продукт през периода (т, куб. м);
СПЦ - средно претеглената продажна цена на крайния продукт за периода;
4. определят се разчетни (условни) приходи от използването на преработената суровина в производството на крайния продукт:

ОПР
ф
РП = ¤¤¤¤¤¤¤¤ х ОП,
ОПР
кп

където:
ОПР е размерът на основните производствени разходи на крайния
кп
продукт (лв.);
5. стойността (С ) за цялото количество произведен краен продукт се
2
получава, като от разчетните (условните) приходи се извади частта от преките технологични разходи за преработка на кариерата, съответстващи на преработената суровина, която се влага в производството на крайния продукт:
С = РП - ПТР ;
2 ф
6. стойността за единица произведен краен продукт се определя, като
стойността, определена в т. 5, се раздели на количеството произведен краен продукт:

С
2
С = ¤¤¤¤.
1
КП

Чл. 6. "Основните производствени разходи" и "преките технологични разходи" се определят в съответствие с изискванията на НСС 2 - Отчитане на основните производствени разходи и на разходите по доставките, на базата на установени технически, технологични и други норми, нормативи, изисквания или правила, които се обосновават във финансово-икономическия анализ на концесията и се утвърждават от концедента.
Чл. 7. (1) Концесионното възнаграждение се определя за всяка дейност, извършвана от концесионера, в която се използва отделно количество добита суровина. Общият размер на дължимото концесионно възнаграждение за съответния период от срока на концесията е сумата от възнагражденията по отделните дейности.
(2) Концесионното възнаграждение за всяка дейност се определя и заплаща от концесионера по разработена във финансово-икономическия анализ на концесията и утвърдена от концедента таблица, която съдържа показателите и алгоритъма за изчисляване на концесионното възнаграждение. Към таблицата се прилагат указания за начина на определяне на значенията на показателите, както и за техническите и технологичните норми, нормативи, изисквания и правила за определяне на разходите. Таблицата и указанията са неразделна част от концесионния договор.
Чл. 8. Въз основа на финансово-икономическия анализ на концесията концедентът определя списък с изисквания към състава и съдържанието на информацията, която концесионерът представя с оглед на контрола върху правилното определяне на размера на концесионното възнаграждение. Списъкът е неразделна част от концесионния договор.
Чл. 9. (1) Минималният годишен размер на дължимото концесионно възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от капацитета на инсталираните производствени мощности за добив или преработка, или производство на друг краен продукт, в който се използва добитата суровина.
(2) В случаите, когато концесионерът започне нова дейност, свързана с използване на допълнително количество суровина от находището, той е длъжен да уведоми концедента преди началото на дейността с оглед на определяне на схемата, по която ще се изчислява концесионното възнаграждение.
(3) В случаите, когато концесионерът преработва добитата суровина в няколко последователни или паралелни технологични фази, след всяка от които междинният продукт може да има стоков характер, концесионното възнаграждение се определя въз основа на относително най-близкия до добива междинен продукт, предназначен за продажба.
(4) В случаите, когато през определен период, за който концесионерът дължи концесионно възнаграждение, не са извършени продажби, при определянето на концесионното възнаграждение или на минималния му размер се използва среднопретеглената продажна цена от предходния отчетен период. Когато отчетният период, през който не са извършени продажби, е първи по ред от срока на концесията, концедентът определя среднопретеглената цена, изхождайки от пазарните цени на аналогични суровини или продукти в страната за същия период.
(5) Когато средно претеглената цена, определена от концесионера за периода, за който се дължи концесионно възнаграждение, е по-ниска с повече от 20 на сто от средната пазарна цена за страната на аналогични суровини и продукти, концедентът определя средно претеглената цена на базата на средната за страната цена за същия период.
Чл. 10. Когато концесията за добив се предоставя по реда на раздел III от Закона за подземните богатства, начинът за изчисляване на концесионното възнаграждение се определя в зависимост от предвидените дейности в разработките по чл. 51, ал. 3, т. 1 и 4 от закона. Концедентът може да възложи допълнително проучване и анализ с цел уточняване на конкретните параметри, по които ще се определя концесионното възнаграждение.
Чл. 11. Когато концесията за добив се предоставя чрез конкурс или търг по реда на раздел II от Закона за подземните богатства, определянето на концесионното възнаграждение се извършва в следната последователност:
1. определя се предварителна схема (база за изчисляване на концесионното възнаграждение и размер на отчисленията) от определените в чл. 3, 4 и 5; изборът се извършва въз основа на проучванията на находището, техническия анализ по чл. 8, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, работната програма на заявителя, утвърдените от концедента конкурсни и други изисквания към разработването и експлоатацията на находището и утвърдената концесионна практика при експлоатацията на аналогични находища в страната; концедентът може да възложи отделно или като част от финансово-икономическия анализ на концесията допълнително проучване относно необходимите инвестиции, основните производствени и технологични характеристики на добива и дейностите, свързани с използването на подземното богатство, пазарните условия и други с оглед на избора на подходяща схема за определяне на концесионното възнаграждение и нейните параметри;
2. разработва се прогнозен паричен поток за срока на концесията;
3. извършва се оценка на ефективността на прогнозните инвестиции на основата на финансови критерии;
4. изборът на окончателна схема на плащане на концесионното възнаграждение и нейните параметри се извършва с оглед постигането на равнище на ефективност, характерно за аналогичен вид дейности.
Чл. 12. Началната тръжна цена (началният размер на концесионното възнаграждение) или условието на конкурса, когато концесионното възнаграждение е приоритетно конкурсно условие, се определят на базата на:
1. дисконтираната (осъвременената) стойност на потока от плащания по концесионното възнаграждение, или
2. определения размер на отчисленията от стойността, приета като база за изчисляване на концесионното възнаграждение.
Чл. 13. Размерът на отчисленията за строителните и скално- облицовъчните материали е, както следва:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Групи подземни богатства Граници на концесионното
по чл. 2 ЗПБ възнаграждение (в %)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
1. Строителни материали 3 - 7
2. Скално-облицовъчни
материали 4 - 10
(Изтрит с решение № 804 от 05.12.2007)МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ И СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Приложение № 4 към чл. 11 от Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства
Обн. ДВ. бр.59 от 29 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.

Чл. 1. (1) Концесионното възнаграждение се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, както следва:
1. за строителните материали процентният размер на концесионното възнаграждение (ПКВ) е 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ);
2. за скално-облицовъчните материали процентният размер на концесионното възнаграждение (ПКВ) е 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ).
(2) Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение е среднопретеглената продажна цена за съответния период, която се определя на основата на данни, предоставени от концесионера.
(3) Концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал. 1 не може да бъде по-ниско от следните стойности, групирани по полезни изкопаеми:
1. строителни материали:
а) скали за трошени фракции (за пътища, за пълнител за бетон, за вар, за цимент и др.) - 0,30 лв./т;
б) глини, мергели и др. за строителна керамика - 0,30 лв./т;
в) пясък и чакъл - 0,40 лв./т;
г) глини, мергели и др. за фина и битова керамика - 0,50 лв./т;
д) суров гипс - 1,30 лв./т;
2. скално-облицовъчни материали:
а) седиментни и метаморфни скали (варовици, мрамори, гнайси, шисти, пясъчници и др.) - 10,00 лв./м3;
б) интрузивни и вулкански скали (гранити, риолити, габро и др.) - 12,00 лв./м3;
в) скали за добив на плочи (гнайси, шисти, пясъчници и др.) - 10,00 лв./м3.
(4) Минималните стойности на концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.


Чл. 2. (1) Минималният размер на дължимото годишно концесионно възнаграждение не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1.
(2) Средногодишният добив по ал. 1 се определя с предложението за предоставяне на концесия въз основа на финансово-икономическия анализ или обосновка.

(Добавен с решение № 804 от 05.12.2007)